Aine eesmärk

Kujundada arusaam sotsiaaltöö valdkonnast ja selle toimimise alustest, samuti kõrgkoolis õppimisest, et luua eeldused toimetulekuks õpi- ja töökeskkonnas.

 

Õpiväljundid

Aine läbinud üliõpilane:

  • omab ülevaadet sotsiaaltöö erialast, sotsiaalvaldkonna töötajate tööst ning õppekava sisust;
  • leiab õpingute läbimiseks vajalikku informatsiooni õpikeskkonnas;
  • analüüsib sotsiaaltöö kui professiooni filosoofilisi lähtekohti ja tähendust;
  • on saanud ülevaate külastatud sotsiaalvaldkonna asutustest ning seostab seda sotsiaaltööga;
  • hindab kogetut teoreetiliste õpingute taustal ja põhjendab oma seisukohti.

Aine läbinud üliõpilane:

 

·       kasutab kodanikuühiskonda puudutavaid mõisteid õiges kontekstis ning kirjeldab nende mõistete sisu;

·       on osalenud erinevates tegevustes (praktikumides)  ja tutvunud vabatahtlikkusel põhinevate algatustega Eestis;

·       analüüsib kodanikuühiskonna kujunemist; toob võrdlevaid näiteid;

·       mõistab kogukonna olemust, kogukondade aktiveerimise protsessi, sealhulgas teavitus- ja ennetustööd kogukondades,  vabatahtliku tegevuse mõju ühiskondlikele protsessidele tänapäeva ühiskonnas;

·       on kursis olulisemate võimaluste ning probleemidega kolmandas sektoris, mõistab nende tekkepõhjusi, arenguid ja leevendamise võimalusi;

·       selgitab ülevaatlikult  mõisteid sotsiaalne kaasatus, sotsiaalne tõrjutus, sotsiaalne kihistumine, sotsiaalne innovatsioon, kogukonnapõhisus;