Kursuse eesmärgiks on teadmiste omandamine raudtee majandamisest ja hinnastamisest kutsestandardis Raudteeinsener, tase 6 ette nähtud mahus. Kursuse läbinud üliõpilane:

 • mõistab raudtee varakeskset ärimudelit, hangib ja kasutab ressursse, võttes arvesse olelusringi kulusid, teenuse kvaliteeti ja ohutust ning mõju ümbritsevale keskkonnale;
 • tunneb hinnakujundus- ja -kalkuleerimismeetodeid, seostades raudtee-ettevõtja kulud ja tulud ning varad ja finantseerimisallikad;
 • orienteerub raudtee õiguslikus keskkonnas, sh piiriülestes lepingutes, rakendades neid oma kutse- ja ametialases tegevuses.

  Upon successful completion of the course, students will:

  •  understand the asset-centric business model for railways, knowing how to acquire and use resources taking into account life-cycle costs, service quality and safety, and environmental impacts; 
  • be familiar with price formation and calculation methods and be able to relate railway      enterprise costs and revenue to assets and sources of financing;
  • have an overview of the legislative environment for the railway sector, including cross-border contracts, which they will then be able to use in the scope of their professional and occupational activities.