Töö- ja palgakorralduse aine eesmärk on:

Luua võimalused äriettevõtte töökorralduse ja -tasustamise põhimõtete rakendamise oskuste kujunemiseks.

Aine läbinud üliõpilane:

  • rakendab töö- ja palgakorralduse põhimõtteid ja meetodeid;
  • rakendab keskmise töötasu maksmise tingimusi ja korda keskmise töötasu arvutamise vajadusest tulenevalt;
  • selgitab tulemuslikkuse saavutamiseks kasutatavaid töö- ja palgakorralduslikke võtteid;
  • analüüsib ettevõtte töökorraldust, tööaja arvestust ja palgakorralduslikke võtteid ning teeb nende põhjal ettepanekuid   organisatsiooni efektiivsemaks ja paremaks toimimiseks.