Aine eesmärk: Luua võimalus personali värbamise ja valiku meetodite rakendamise oskuste kujunemiseks, ning tulemuste analüüsimiseks.

Õpiväljundid:

Aine läbinud üliõpilane:

• eristab personali värbamise ja valiku meetodeid ning oskab neid rakendada;

• analüüsib tööintervjuusid (kandidaatide hindamisvestlusi) ja annab neile omapoolse hinnangu;

• kavandab grupiintervjuu, demonstreerib selle läbiviimist ja analüüsib grupiintervjuu läbiviimisel kasutatud tehnikaid ning annab neile omapoolse hinnangu.

Head õppimist soovides,

Heve Kirikal