Aine nimetus: Tee projekteerimine

Õppejõud:       Meelis Toome

Ainepunkte:    6 EAP

Hindamisviis: Eksam

Kursuse eesmärgiks on anda üliõpilastele teadmised teede projekteerimise lähtetasemetest, planeerimis- ja projekteerimistasanditest, maantee klassidest, liiklussagedusest, keskkonnakaitselistest nõuetest teede ehitusel, maantee põhiparameetritest, autotee trassi ja muldkeha projekteerimisnõuetest. Samuti on kursuse eesmärgiks anda üliõpilastele teadmised autoteede katendite projekteerimisest, sama- ja eritasandiliste ristmike plaanilahenditest, rajatistest ja nende projekteerimisest autoteedele; jalgteede ja teiste teepäraldiste projektlahenditest; lahenditest tehnovõrkude ja tee ristumisel.