Õppeaine annab ülevaate ökoloogiateaduse uurimisobjektist, selle peamistest teooriatest ja nendega seotud mõistetest. Valdkonnale lähenetakse üldisematelt protsessidelt spetsiifilistemale liikudes. Aines käsitletakse energia- ja aineringlust ökosüsteemis; elukeskkonda kujundavaid alusprotsesse (ressursid ja tingimused, autotroofsed ja heterotroofsed organismid); koosluseid ja neid kujundavaid jõude. Samuti õpivad üliõpilased tundma peamisi keskkonna ja eluslooduse vahelisi mõjutegureid ning liikidevahelisi interaktsioone, saavad ülevaate liikide levikut mõjutavatest teguritest ja liigitekkeprotsessist. Lisaks eelnevale käsitletakse kursuse viimases osas globaalseid keskkonnaprobleeme ja keskkonnakaitsega seotud rahvusvahelisi leppeid. Kursuse lõpus käsitletakse erialaspetsiifilise keskkonnaprobleeme ja võimalikke lahendusi.