Kursuse õpijuhis (hoonete ehituse üliõpilastele)

Site: Tallinna Tehnikakõrgkooli Moodle
Course: * Ehituskorraldus ja juhtimine - Anneli Ramjalg (Aasta e-kursus 2012)
Book: Kursuse õpijuhis (hoonete ehituse üliõpilastele)
Printed by: Guest user
Date: Thursday, 23 May 2024, 6:47 AM

Description

Õpijuhis sisaldab üliõpilasele aine läbimiseks vajalikku infot.

Kursuse õpijuhis

Kursuse maht ja ainekood: 4 EAP, EHO399
Toimumise aeg: sügissemester 2011
Läbiviija kontaktandmed: Anneli Ramjalg (Alt), lektor anneli@tktk.ee
Sihtrühm: hoonete ehituse ja rakendusgeodeesia III kursuse üliõpilased.

Õppeaine üldeesmärgid

Kursuse eesmärk on anda üliõpilastele baasteadmised juhtimise ja ehituskorralduse olemusest ja meetoditest.

Õppeaine õpiväljundid

Aine läbinud üliõpilane:
 • oskab nimetada juhtimisprotsessi põhilisi tegevusi;
 • teab, mida kujutavad endast sotsiaalne ja eetiline vastustus organisatsioonis;
 • oskab kirjeldada ja analüüsida läbirääkimiste protsessi;
 • oskab põhjendada koostöö vajalikkust;
 • oskab kirjeldada SWOT analüüsi koostamise põhimõtteid;
 • teab ehituse kolme olulist parameetrit (3K-d) ning nende omavahelisi sõltuvusi.

Kursus on jaotatud 13 nädalaks. Keskmiselt kulub õppeaine omandamiseks igal nädalal 8 akadeemilist tundi.

Eeltingimused kursusel osalemiseks

Vajalikud eelteadmised ja oskused

Vajalikud erialased eelteadmised ja oskused aine omandamiseks puuduvad, kuid aine mõistmist lihtsustab eelnev töökogemus. E-kursusel osalemisel on tähtis enesedistsipliin ja etteantud ajakavast ja õpitegevustest kinnipidamine. Kui osaled esimest korda elektroonilises keskkonnas toimuval kursusel, loe lisaks veel „Soovitused e-kursusel osalemiseks“ (e-Õppe Arenduskeskus). Lisaks 'Ajakavale' on aja planeerimisel kursusel abiks Moodle`i töövahendid 'Kalender' (saad sinna ka ise sündmusi lisada), 'Kursuse läbimine'.

Tehnilised nõuded õppija arvutile:

 • interneti püsiühendus
 • arvuti veebilehitsejal peaksid olema lubatud hüpikaknad (Pop-Up Winows) ja lubatud Javascript. Google Docs`i kasutamiseks peavad olema lubatud kolmanda osapoole küpsised (third party cookies - ingl. k)
 • videomaterjali jälgimiseks on arvutis vajalik Adobe Flash Player ja kõlarid/kõrvaklapid.

Tehniline tugi:

Moodle`i õpikeskkonnaga seotud probleemide korral pöördu TTK haridustehnoloogide poole haridustehnoloog@tktk.ee


Õppeaines käsitletavad teemad.

 • Juhtimise mõiste selgitus, juhtimismõtte areng ühiskonnas.
 • Klassikalise juhtimisõpetuse põhiseisukohad tööjaotusest, töökorraldusest, vastutusest ja bürokraatiast organisatsioonides.
 • Motivatsiooni mõiste ja koht organisatsioonide juhtimisel.
 • Kaasaegne käsitlus süsteemidest, tagasiside olemus ja juhtimise tehnoloogia.
 • Organisatsioonid ühiskonnas, juhtimisstruktuuride efektiivsus.
 • Personali juhtimise põhiseisukohad, juht ja juhi funktsioonid.
 • Kommunikatsiooni ja suhtlemise koht organisatsioonides.
 • Ehituse ja ehitise kvaliteetse juhtimise olemus ja vajadus.
 • Ehitusettevõte kui avatud süsteem.
 • Töövõtulepingute liigid.
 • Järelevalve olemus ja vajalikkus.
 • Ehituskorraldus käsitleb eelkõige seda, mida peab teadma ja tegema insener/ehitusjuht

Õppeprotsessi kirjeldus

Tegemist on 90 % e-kursusega, mille raames toimub kolm auditoorset kokkusaamist:
 • Esimene auditoorne tund enne e-kursuse avamist, kus tutvustatakse kursuse korraldust, sellel planeeritavaid õpitegevusi ning kursusel osalejad ja lektor saavad üksteisega tutvuda.
 • Teine toimub kursuse keskel, tehakse vahe kokkuvõte. Vajadusel otsitakse kursuse jooksul tekkinud küsimustele lahendusi. Auditooriumis lahendatakse juhtimisalaseid probleemülesandeid.
 • Kolmas toimub pärast kogu e-kursuse läbimist, kus käsitletakse kõiki üles jäänud küsimusi.
Auditoorsete tundide toimumisajad leiad kursuse 'Ajakavast'. Auditooriumis on võimalik lahendada kursuse jooksul tegemata jäänud juhtimisalaseid probleemülesandeid. (Mitte üle kahe ülesande, sest ajaliselt ei jõua rohkem.)

Tegevus veebipõhises õpikeskkonnas.

Ülejäänud õppetöö viiakse läbi veebipõhises õpikeskkonnas. Õppijale on abiks:
 • Kursuse ajakava
 • Õpijuhis kursusele "Ehituskorraldus ja juhtimine"
 • iganädalased õpitegevusi kirjeldavad juhised kursuse avalehel.

<Õppeaine on jagatud õppenädalateks.Iga nädalasi tegevusi kirjeldab nädala õpijuhis, mis ütleb, millele peaks üliõpilane sellel nädalal keskenduma ja mis teadmisi täpselt oleks materjali läbi töötades vaja omandada. Iga nädala lõpus on enesetest, mille alusel õppija saab kontrollida omandatud teadmisi. Tudeng peab tudeng sooritama kõik neli kursusel olevat hindelist testi.

Kursuse ajakava aitab üliõpilasel saada kiiret ülevaadet, millised õpitegevusi ja millal ta tegema peab. Ajakava sisaldab kõigi, nii veebikeskkonnas kui auditooriumis, toimuvate tegevuste loetelu. Moodle`i töövahend "Kursuse läbimine" (kursuse avalehest vasakul) kubab graafiliselt sooritatud ja veel esitamata tööde suhet.

Suhtlemine kursusel

„Kursuse foorumis“ toimub nii tudengite kui ka õppejõu vaheline õppetööga seotud infovahetus üldistel teemadel. Lisaks "Kursuse foorumile" kasutab õppejõud tudengite informeerimiseks ja tagasiside andmiseks samuti e-posti.
Kogu kursust puudutavaid teateid saadab õppejõud läbi TTK ÕIS-i teadete. Vajadusel saab õppejõud ÕIS-ist saata ka personaalseid teateid. Tudeng peaks "Kursuse foorumi" postitusi lugema regulaarselt vähemalt üks kord nädala jooksul. Õppejõud vastab postitustele 3 tööpäeva jooksul. Foorum on häälestatud nii, et kõik sissekanded saadetakse edasi osalejate e-postile.

Teiste, peamiselt kodutööde esitamiseks, mõeldud foorumite puhul võib õppija soovi korral võib loobuda foorumi teadete saatmisest oma e-postile. Selleks ava foorum ning klõpsa lingil ’ Tühista liitumine selle foorumiga’. Foorumi seadete muutmine ei vabasta õppijat foorumi iganädalasest lugemise kohustusest. Kursuslased saavad üksteisele isiklikke sõnumeid saata, kasutades õpikeskkonnas selleks vahendit ’Sõnumid’. Vahend sobib eriti reaalajas kiirsõnumite vahetamiseks.

Hindamismeetodid

Hindamine toimub hindeliste testide (eristav hindamine), juhtumi analüüsimise (mitteeristav hindamine) ja õppetöö protsessis osalemise sümbioosina. Kursus lõpeb hindelise eksamiga. Kõige madalam tulemus, millega saab hinde on 61%. Kindlasti tuleb osaleda 50% juhtumi analüüsimise aruteludes. Suuline eksam on neile üliõpilastele, kes kursuse jooksul ei sooritanud hindelisi teste, ei osalenud juhtumi analüüsides ning ei jõudnud loengutesse. Suulisele eksamile saavad tulla ka need üliõpilased, kes ei ole rahul hindeliste testide tulemustega.

Kursuse lõplik hinne kujuneb 3 komponendist
 • Hindelised testid 4 tk 60 %
 • Juhtumi analüüs (10 tk) * 20 %
 • Õppetöö protsessis osalemine 20 %
* 5 juhtumi analüüsi koostamine toimub veebi keskkonnas, 5 juhtumi analüüs toimub auditooriumis.

Hindelised testid

Hindelised testid koosnevad valikvastustega küsimustest. Hindeline test on EELDUSEKS arvestuse tegemisele ja kõikide teemade hindeliste testide keskmine tulemus annab 60% eksami hindest, seega tuleb suhtuda nendesse tõsiselt. Hindeline test sulgub iga mooduli viimasel päeval kell 23.55. (Hindelise testi võib sooritada varem, ei pea tegema viimasel päeval). Iga testi maksimum tulemus on 10 punkti. (Nt Hindelisi teste on 4, igaüks annab 10 punkti, max 40 punkti. 40punkti = 60% )
Enesetestide tegemine ei ole kohustuslik, kuid nende sooritamine aitab valmistuda hindeliseks testiks.

Juhtumi analüüsid

Juhtumi analüüsid toimuvad kõik rühmatöödena (kuni 3 liiget), eeldab teoreetiliste teadmiste kasutamist praktiliste probleemide lahendamisel, mis aitab seostada/kinnistada eelnevalt omandatud teoreetilisi teadmisi. Auditooriumis lahendatavad juhtumid, mida loengutes analüüsiatakse lisab õppejõud jooksvalt loengu ajakavasse. Kursuse lõpus koostavad üliõpilased ise rühmatööna ehituslase juhtumi, mida hiljem auditooriumis lahendatakse.
Juhtumi analüüsimiseks eraldab õppejõud auditooriumis rühmasiseseks aruteluks 15 minutit, seejärel kõik rühmad esitavad oma seisukohad auditooriumi ees teistele üliõpilastele. Tekib arutelu. Ühe juhtumi lahendamisele kasutatakse ca 45 minutit.
Üliõpilased moodustavad iseseisvalt rühmad. (Õppejõud jälgib, kas kõik üliõpilased leiavad omale rühma, vajadusel aitab kaasa rühmaliikmete leidmisele). ">Juhtimianalüüsid hinnatakse: arvestatud (2 punkti) /mittearvestatud (0 punkti).
Juhtum (probleem) loetakse lahendatuks:
 • kui üliõpilane osaleb rühmatöös
 • rühma esitlus on tervikuna veenev, loogiliselt üles ehitatud ja sorav
 • toodud on piisavalt põhjendusi, mis on seotud antud teema teoreetiliste teadmistega
 • esitlus on korrektselt vormistatud ja >õiges foorumis avaldatud

Üliõpilased saavad oma kodutöödele õppejõu poolt regulaarselt tagasisidet. Viie tööpäeva jooksul peale tööde esitamise tähtaega. Tagasiside saadab õppejõud e-postile ning e-kursuse hinnete tabelisse lisandub vastavasse lahtrisse märge "arvestatud"
Kokku on kursusel 10 juhtumit. Eksami hindest moodustavad juhtumid 20%. (Max tulemus: 10 juhtumit = 20%, mida vähem juhtumeid on esiatatud seda väiksem on %)

Õppetöö protsessis osalemine

Õppetöö protsessis osalemine osavõtt auditoorsetest loengutest ja veebipõhistest õpitegevustest. Osalemine rühmatöödes, probleemülesannete lahendamisel ja auditooriumi ees esitamisel.
Õppetöö protsessis osalemine annab 20% eksami hindest.
Kaugõppega on auditoorseid kohtumisi 3 korda = 20%
Päevaõppel on auditoorseid kohtumisi 13 korda = 20%
Kui hinne jääb kahe hinde vahele, siis vaatab õppejõud e-kursuse statistikat sh enesetestide sooritamist.


Tagasiside esitatud kodutöödele

Kursuse jooksul saavad KEI52 üliõpilased oma tegevuse tulemusi jälgida e-kursuse rubriigist 'Hinded'. Tagasiside Juhtumianalüüsidele saadab õppejõud osalejate e-postile. Kaugõppe üliõpilaste juhtumi analüüside esitamist (arvestatud/mittearvestatud) on võimalik jälgida e-kursuse Hinnete alt. Päevaõppe üliõpilased ja KEI 51 saavad jooksvalt tagasisidet auditoorsetel kohtumistel.
Kokkuleppel rühmaga on hinded nähtavad ka e-kursusel.
Lõplikud hinded sisestab õppejõud peale kursuse lõppemist TTK ÕIS-i.

Kohustuslik ja soovituslik õppematerjal

Kohustuslik on lugeda:

 • Directori ajakirja artikleid, mille lingid leiate e-kursuselt.
  NB! Ajakirja sisselogimiseks on vajalikud parool ja salasõna (õppejõud annab esimeses loengus või siis raamatukogust)

Soovituslikud õppematerjalid, mis toetavad õppijate iseseisvat tööd.

 • Alas, R. Juhtimise alused. Külim, 2001
 • Alas, R. Personalijuhtimine. Külim, 2001
 • Brooks, I. Organisatsioonikäitumine. Üksikisik, rühm ja organisatsioon. Tänapäev, 2008
 • Karjus, P. Strateegia audit. Läbimõeldud sõjaplaanid äris. EBS Print, 2003
 • Roots, H. Loenguid organisatsiooniteooriast. Sisekaitseakadeemia, 2006
 • Sutt, J. 2001.Ehituskorraldus. TTÜ
 • Sutt,J.,Liias,R. 2000 Ehituse tellija ja ehituse projektijuhi käsiraamat. Majandusministeerium ja TTÜ.
Lisaks raamatutele aitavad üliõpilasel omandada materjali erialased videod, artiklid ja illustratsioonid. Pärnu Konverentside meeskonna koostatud portaal www. juhtimine.ee