CAD süsteemide alused (AutoCAD) (RKE131) - T. Hrinchuk
Engineering Graphics
AutoCAD 2D programmi joonestamise vahendite selgeks õppimine. Joonestamise ja muutmise käskude kasutamine joonise valmistamiseks. Joonisele andmete - teksti, mõõtmete, tähistuste pealekandmine, annotatsioonide uue stiili loomine, kihtide kasutamine. Joonise valmistamine, vormistamine, printimine, konverteerimine, publitseerimine.
Ehitusgraafika (RKE117 / HE) - V. Lillemets
Engineering Graphics

Allolevad õpimaterjalid on ette nähtud õppeaine Insenerigraafika II (Ehitusgraafika) läbiviimise toetamiseks.

Geomeetria inseneerias (RKE127) kevad 2023 - O.Labanova, E.Safiulina
Engineering Graphics

Trigonomeetria baasteadmiste andmine ning parandamine. Õppija trigonomeetria olemasolevate teadmiste süstematiseerimine. Õppijate ettevalmistamine eriala probleemide lahendamiseks.  

Geomeetria inseneerias (RKE127) sügis 2023/kevad 2024 - O.Labanova, E.Safiulina
Engineering Graphics

Trigonomeetria baasteadmiste andmine ning parandamine. Õppija trigonomeetria olemasolevate teadmiste süstematiseerimine. Õppijate ettevalmistamine eriala probleemide lahendamiseks.  

Graafilise disaini (kujundusgraafika) alused
Engineering Graphics

Tegelikult ümbritseb graafiline disain meid kogu aeg: logod, reklaamid, pakendid, ajakirjad, veebisaidid. Graafiline disain aitab selgitada keerulisi mõisteid, edastada kujutisi ja struktureerida suuri teabekoguseid. 

80% teabest, mida inimene tajub, tuleb nägemise kaudu.

Tule ja õpi, kuidas tekstide ja piltide abil luua inimesega visuaalne side, edastades talle vajalikku ja olulist infot.


Inseneri- ja arvutigraafika alused (RKE119 / TK, LK) - V. Lillemets
Engineering Graphics

1. Joonise vormistamine. Projektsioonid

2. Aksonomeetrilised kujutised. Lihtsamad geomeetrilised kehad

3. Pinnalaotus. Kaldu lõigatud keha. Kehade lõikumine. Avaga keha

4. Kujutamisvõtted - vaated, lõiked

5.Sissejuhatus. Ülevaade Solid Edge töökeskkondadest

6. Joon ja joonte liigid, kinnised kontuurid, liitekohtade trimmimine

7. Detail avade, faaside ja ümardustega. Mõõtmed ja pinnakaredused

8. Joonestamine 3-D modelleerimise keskkonnas

9. Lõiked ja nende tähistamine

10. Detaili eskiis

11.Pöördkehad, faasid, keermed, ümardused

12. Mutri joonestamine 3-D modelleerimisega. Vaadete valik, aksonomeetria. Lõiked

13. Keermed. Keermetüübid. Keermesliited. Tükitabel

14. Koostejooniste lugemine ja detailiseerimine

15.Koostu joonis

16. Kontrolltöö=arvestus

Inseneri- ja arvutigraafika alused (RKE124 / TJ, KTJ, MT, KMT, ET, RE) - V. Lillemets
Engineering Graphics

Tutvustatakse erinevaid projektsiooniliike, lihtsamaid geomeetrilisi kehasid, nende pinnalaotusi, kehade lõikumisi ning nende kujutamist vaadete ja lõigetena. 
Tutvustatakse erinevaid kujutamisvõtteid ja nõudeid jooniste (eskiiside) valmistamiseks ning tööjooniste lugemiseks.
Õpitakse erinevat tüüpi detailide eskiiside ja tööjooniste valmistamist (keermestatud detailid, hammasrattad jne).
Tutvustatakse materjalide ja tehniliste tingimuste tööjoonistele kandmise nõudeid.
Erialaga seotud erinevate graafiliste ülesannete lahendamine, eskiiside, tööjooniste valmistamine ja lugemine.
Õpitakse kasutama programmi Solid Edge -i joonestamis- ja muutmiskäskusid ning töörežiime (2D)

Inseneri- ja arvutigraafika AutoCAD (RKE144) - Olga Ovtšarenko
Engineering Graphics

Allolevad õpimaterjalid on ettenähtud õppeaine Inseneri- ja arvutigraafika AutoCADiga omandamise toetamiseks.