Andme- ja tekstitöötlus - S. Künnapas
Computer Science

Õppejõu Siiri Künnapas poolt loetava aine RKE094 Andme- ja tekstitöötlus materjalid kaugõppele sügisel 2016.

Andme- ja tekstitöötlus (RKE094) SÕ - A. Botina-Pertman
Computer Science

Esitluste koostamise põhimõtted. Esitlustarkvara. Tekstitöötlus ja viitamine vastavalt TTK kirjalike tööde vormistamise juhendile. Tabelarvutus. Statistilise andmeanalüüsi põhimõisted ja meetodid.

Andme- ja tekstitöötlus (RKE094) KÕ - A. Uukkivi
Computer Science

Esitluste koostamise põhimõtted. Esitlustarkvara. Tekstitöötlus ja viitamine vastavalt TTK kirjalike tööde vormistamise juhendile. Tabelarvutus. Statistilise andmeanalüüsi põhimõisted ja meetodid.

Andme- ja tekstitöötlus (RKE094) PÕ - A. Botina-Pertman
Computer Science

Esitluste koostamise põhimõtted. Esitlustarkvara. Tekstitöötlus ja viitamine vastavalt TTK kirjalike tööde vormistamise juhendile. Tabelarvutus. Statistilise andmeanalüüsi põhimõisted ja meetodid.

Andme- ja tekstitöötlus (RKE094) S - A. Uukkivi
Computer Science

Mõjuvate esitluste loomise põhimõtted ja esitluste koostamine. Dokumentide vormistamine ja viitamine vastavalt TTK kirjalike tööde vormistamise juhendile. Tabelarvutus: andmete analüüsi ja esitamise põhimõtted ja töövõtted.

 

Andme- ja tekstitöötlus (RKE094) S - L. Tünts
Computer Science

Tabeltöötluse põhimõtted ja efektiivsed töövõtted. Valemite ja funktsioonide sisestamine. Adresseerimine: suhtelised, absoluut- ja sega-aadressid, nimed. Tabelite ja andmete vormindamine. Sorteerimine ja filtreerimine. Prognoosimine. Diagrammide loomine, muutmine ja vormindamine. Liigend- ja sagedustabelid.

Viitamine ja kirjalike tööde vormistamine vastavalt TTK kirjalike tööde vormistamise juhendile. Laadide vormistamine. Leheküljeseaded. Objektide lisamine, muutmine ja automaatne nummerdamine. Zotero viitehaldustarkvara.

Mõjuvate esitluste loomise põhimõtted. Esitluste loomise efektiivsed töövõtted.

Andme- ja tekstitöötlus KTJ2023 (kaugõpe) - M. Rebane
Computer Science

Tabeltöötluse põhimõtted ja efektiivsed töövõtted. Valemite ja funktsioonide sisestamine. Adresseerimine: suhtelised, absoluut- ja sega-aadressid, nimed. Andmete vormindamine. Sorteerimine, filtreerimine, prognoosimine. Diagrammide loomine, redigeerimine ja vormindamine. Rist- ja sagedustabelid.

Viitamine ja tekstitöötlus vastavalt TTK kirjalike tööde vormistamise juhendile. Dokumendi läbivaatus. Objektide lisamine ja muutmine.

Esitluste loomise põhimõtted. Efektiivne esitluste loomine.

Andmeanalüüs - O. Dunajeva
Computer Science

Kursus annab ülevaate andmetöötluse põhiprintsiipidest, andmeanalüüsi ja masinõppe levinumatest meetoditest, õpetab vastava tarkvara kasutamist andmete hankimiseks ning lihtsamate andmetöötluse, andmeanalüüsi ja andmete visualiseerimise ülesannete lahendamiseks. 

Andmete visualiseerimine (RKE141)
Computer Science

Kursuses käsitletakse andmeanalüüsi, -töötluse ja visualiseerimise põhimõtteid, aruannete ja juhtimislaudade loomise aluseid, andmete laadimist ja korrastamist Power Query tööriista abil ning andmete visualiseerimist ja analüüsimist Power BI Desktop programmi abil.

Andmetöötlus ja statistika (RKE122) PÕ - V. Retšnoi
Computer Science

Tekstitöötlus ja viitamine vastavalt TTK kirjalike tööde vormistamise juhendile. Tabelarvutus. Statistilise andmeanalüüsi põhimõisted ja meetodid.

Andmetöötlus ja statistika (RKE122) SÕ - V. Retšnoi
Computer Science

Tekstitöötlus ja viitamine vastavalt TTK kirjalike tööde vormistamise juhendile. Tabelarvutus. Statistilise andmeanalüüsi põhimõisted ja meetodid.

Sissejuhatus R-i (RKE142)
Computer Science

Kursus hõlmab R ja RStudio keskkonna paigaldamist, ülevaadet R keele põhifunktsioonidest, andmete importimist, puhastamist, töötlemist, eelanalüüsimist, visualiseerimist, ning tutvustab ka R keeles programmeerimist ja R Markdowni abil dünaamiliste aruannete loomist.

Veebirakenduste loomise alused (RKE129) kevad 2024 - J. Voronetskaja
Computer Science
Õpetusega taotletakse, et kursuse osaleja loob ning selgitab turvalisuse nõuetele vastavaid asünkroonsete osadega platvormidest sõltumatuid veebirakendusi, kasutades kaasaaegset veebiraamistikku.