Kursuse pilt Ettevõtlus (TLM059) AE2021 – A. Mängel
Majandus, juhtimine ja ettevõtlus

Õppeaine eesmärk on ettevõtlusoskuste, -teadmiste ja –hoiakute kujundamine, sh eriala valdkonnas rakendamiseks käivitatavas ettevõttes, projektigrupis või keskastme juhina suuremas organisatsioonis.

Kursuse pilt Ettevõtlus (TLM381 ja TLM059) - M.Lokotar
Majandus, juhtimine ja ettevõtlus

Tere tulemast ettevõtlus kursuse Moodle kausta. Antud kursus arendab teie silmaringi ettevõtlus valdkonnas ning lõppeb eristava hindamisega. Kursus vastab järgnevatele õppeaine koodidele: TLM381 ja TLM059. 

Kursuse pilt Ettevõtte majandusanalüüs (TLM221) - A. Mängel
Majandus, juhtimine ja ettevõtlus

Õppeaine eesmärk on anda ülevaade majandusanalüüsi teooriast, majandustegevuse analüüsi ja hindamise meetoditest ning finants- ja investeerimisotsuste põhjendamisest.

Kursuse pilt Ettevõtte majandusanalüüs (TLM221) sessioonõpe - A.Mängel
Majandus, juhtimine ja ettevõtlus

Õppeaine eesmärk on anda ülevaade majandusanalüüsi teooriast, majandustegevuse analüüsi ja hindamise meetoditest ning finants- ja investeerimisotsuste põhjendamisest.

Kursuse pilt Ettevõtte protsesside modelleerimine - A. Mistsenko
Majandus, juhtimine ja ettevõtlus

Käesolev õppematerjal demonstreerib erinevad vahendid, mis on võimalik kasutada ettevõtte mudeli loomiseks EXCELI keskkonnas.

Kursuse pilt Ettevõtte sotsiaalne vastutus ja eetika (HKE170) - K. Rändi
Majandus, juhtimine ja ettevõtlus

Kursuse eesmärk on võimaldada üliõpilasel mõista ettevõtte sotsiaalse vastutuse olulisust ja nende mõju ühiskonnale ning seost vastutuse ning ettevõtte väärtuste ja juhtimise vahel. Oluliste rakenduseetika-alaste teemadena käsitletakse juhtimis- ja ärieetikat, tehnika- ja disainieetikat, keskkonnaeetika ja nende seost sotsiaalselt vastutustundliku käitumisega.

Kursuse pilt Lepinguõigus ja töökeskkond - P. Siitan, L. Annus-Anijärv
Majandus, juhtimine ja ettevõtlus

Aine üldeesmärk

Õppeaine eesmärgiks on anda üliõpilastele edasisteks õpinguteks ja tööeluks vajalikud baasteadmised töötervishoiust, -ohutusest ja -keskkonnast ning Eestis kehtivast õigussüsteemist, selle olulisimatest era- ja tööeluga seotud õigusaktidest.

Õpiväljundid

Üliõpilane:
-  orienteerub Eesti õigussüsteemis ning teab olulisimaid era- ja tööeluga seotud õigusakte;
- teab, milliseid aspekte tehingute sõlmimisel arvesse võtta ja tunneb oma õiguseid nii töötaja, ettevõtja, kui isikuna;
- teab ja tunneb töötervishoiu ja tööohutusalaseid seadusandlikke akte, oskab tagada töökeskkonnas tööde ohutust;
- oskab valida tööalaseks tegutsemiseks sobiva õigusliku aluse;
- teab töölepinguseaduse sätteid, oskab sõlmida töölepinguid ja planeerida töötajate töö- ja puhkeaega.

 

Kursuse pilt Majandusanalüüs - M. Suurväli
Majandus, juhtimine ja ettevõtlus

Kursuse läbinu omandab põhiteadmised ühiskonna majanduselus toimuvatest protsessidest, nende omavahelistest seostest ning toimest eritasanditel ja mõjust tasandite  (ettevõtte sisekeskonnas, mikro-, makro-, globaalsel tasandil) vahel. Omandades algteadmised ettevõtte majandusanalüüsi alased teadmised, mis on abiks finantseerimis- ja investeerimisalaste juhtimise otsuste langetamisel, ettevõtete aruannete analüüsimisel, tõlgendamisel, tegevuste hindamisel ning planeerimisel nii töö valdkonnas kui isiklikus elus.

Kursuse pilt Majandusanalüüs (TLM326) - A.Mängel
Majandus, juhtimine ja ettevõtlus

Õppeaine eesmärk on omandada teadmisi ühiskonnas toimuvate majandusprotsesside ja nendevaheliste seoste mõistmiseks, anda ülevaade majandusanalüüsi teooriast, majandustegevuse analüüsi ja hindamise meetoditest ning finants- ja investeerimisotsuste põhjendamisest.

Kursuse pilt Majandusõpetus (HKE156) - A. Mängel
Majandus, juhtimine ja ettevõtlus

Kursuse eesmärk on majandusteoreetiliste ja raamatupidamisalaste baasteadmiste andmine. Arendatakse üliõpilaste majanduslikku mõtlemist, tutvustatakse majanduse ja raamatupidamise valdkonna terminoloogiat ja põhimõtteid, käsitletakse majandus-informatsiooni töötlemist ja raamatupidamisarvestuse korraldamisest ettevõttes.

Kursuse pilt Majandusõpetus (HKE156) OK2023 - A. Mängel
Majandus, juhtimine ja ettevõtlus

Kursuse eesmärk on majandusteoreetiliste ja raamatupidamisalaste baasteadmiste andmine. Arendatakse üliõpilaste majanduslikku mõtlemist, tutvustatakse majanduse ja raamatupidamise valdkonna terminoloogiat ja põhimõtteid, käsitletakse majandus-informatsiooni töötlemist ja raamatupidamisarvestuse korraldamisest ettevõttes.

Kursuse pilt Majandusõpetus HKE156 (KTJ) - D. Tandru
Majandus, juhtimine ja ettevõtlus

Kursuse eesmärk on majandusteoreetiliste ja raamatupidamisalaste baasteadmiste andmine. Arendatakse üliõpilaste majanduslikku mõtlemist, tutvustatakse majanduse ja raamatupidamise valdkonna terminoloogiat ja põhimõtteid, käsitletakse majandus-informatsiooni töötlemist ja raamatupidamisarvestuse korraldamisest ettevõttes. Kursus annab vajalikud teadmised majandussubjektide käitumise põhimõtetest, ettevõtte raamatupidamise korraldamisest ning igapäevastest raamatupidamistegevustest.

Kursuse pilt Majandusõpetuse alused (HKE176) - A. Mängel
Majandus, juhtimine ja ettevõtlus

Ainekursuse eesmärk on anda üliõpilastele baasteadmised majandusvaldkonna olemusest, toimise põhiprintsiipidest ning erinevate valdkondade omavahelistest seostest nii mikro- kui makrotasandil.

Kursuse pilt Majandusõpetuse alused (HKE176) sessioonõpe - A. Mängel
Majandus, juhtimine ja ettevõtlus

Ainekursuse eesmärk on anda üliõpilastele baasteadmised majandusvaldkonna olemusest, toimise põhiprintsiipidest ning erinevate valdkondade omavahelistest seostest nii mikro- kui makrotasandil.

Kursuse pilt Mikro-ja makroökonoomika - T. Karm
Majandus, juhtimine ja ettevõtlus

Käsitletakse valikute tegemist piiratud ressursside tingimustes indiviidi, ettevõtte ja riigi tasemel, majanduse turumehhanismi, konkurentsivorme, tootmistegurite turge, riigi osa majanduses -mikroökonoomika. Makroökonoomikas leiab käsitlemist riigi arvepidamise süsteem, SKP struktuur ja dünaamika, majandusliku tasakaalu ja majanduskasvu tegurid, hõive, töötuse, raha ja välismajanduse problemaatika.

Kursuse pilt Projektijuhtimine - M. Suurväli
Majandus, juhtimine ja ettevõtlus

kursuse läbides üliõpilane omandab projektikavandamise ja projektijuhtimise alased põhiteadmised, terminoloogia ja tutvub projektitöö võimalustega igapäeva elus. Õpib tundma projektijuhtimise ja projektitöö spetsiifikat ning oskusi kasutada projektitöö kaudu võimalusi probleemidele lahenduste leidmiseks.omandab esmased praktilised kogemused projektikavandamisel ja eesmärgi saavatamiseks vahendite leidmiseksrahataotluste võimalustega tutvudes.