Зображення курсу Ettevõtte protsesside modelleerimine - A. Mistsenko
Economics, management, entrepreneurship

Käesolev õppematerjal demonstreerib erinevad vahendid, mis on võimalik kasutada ettevõtte mudeli loomiseks EXCELI keskkonnas.

Зображення курсу Ettevõtte sotsiaalne vastutus ja eetika (HKE170) - K. Rändi
Economics, management, entrepreneurship

Kursuse eesmärk on võimaldada üliõpilasel mõista ettevõtte sotsiaalse vastutuse olulisust ja nende mõju ühiskonnale ning seost vastutuse ning ettevõtte väärtuste ja juhtimise vahel. Oluliste rakenduseetika-alaste teemadena käsitletakse juhtimis- ja ärieetikat, tehnika- ja disainieetikat, keskkonnaeetika ja nende seost sotsiaalselt vastutustundliku käitumisega.

Зображення курсу Lepinguõigus ja töökeskkond - P. Siitan, L. Annus-Anijärv
Economics, management, entrepreneurship

Aine üldeesmärk

Õppeaine eesmärgiks on anda üliõpilastele edasisteks õpinguteks ja tööeluks vajalikud baasteadmised töötervishoiust, -ohutusest ja -keskkonnast ning Eestis kehtivast õigussüsteemist, selle olulisimatest era- ja tööeluga seotud õigusaktidest.

Õpiväljundid

Üliõpilane:
-  orienteerub Eesti õigussüsteemis ning teab olulisimaid era- ja tööeluga seotud õigusakte;
- teab, milliseid aspekte tehingute sõlmimisel arvesse võtta ja tunneb oma õiguseid nii töötaja, ettevõtja, kui isikuna;
- teab ja tunneb töötervishoiu ja tööohutusalaseid seadusandlikke akte, oskab tagada töökeskkonnas tööde ohutust;
- oskab valida tööalaseks tegutsemiseks sobiva õigusliku aluse;
- teab töölepinguseaduse sätteid, oskab sõlmida töölepinguid ja planeerida töötajate töö- ja puhkeaega.

 

Зображення курсу Majandusanalüüs - M. Suurväli
Economics, management, entrepreneurship

Kursuse läbinu omandab põhiteadmised ühiskonna majanduselus toimuvatest protsessidest, nende omavahelistest seostest ning toimest eritasanditel ja mõjust tasandite  (ettevõtte sisekeskonnas, mikro-, makro-, globaalsel tasandil) vahel. Omandades algteadmised ettevõtte majandusanalüüsi alased teadmised, mis on abiks finantseerimis- ja investeerimisalaste juhtimise otsuste langetamisel, ettevõtete aruannete analüüsimisel, tõlgendamisel, tegevuste hindamisel ning planeerimisel nii töö valdkonnas kui isiklikus elus.

Зображення курсу Majandusanalüüs (TLM326) - A.Mängel
Economics, management, entrepreneurship

Õppeaine eesmärk on omandada teadmisi ühiskonnas toimuvate majandusprotsesside ja nendevaheliste seoste mõistmiseks, anda ülevaade majandusanalüüsi teooriast, majandustegevuse analüüsi ja hindamise meetoditest ning finants- ja investeerimisotsuste põhjendamisest.

Зображення курсу Majandusõpetus (HKE156) - A. Mängel
Economics, management, entrepreneurship

Kursuse eesmärk on majandusteoreetiliste ja raamatupidamisalaste baasteadmiste andmine. Arendatakse üliõpilaste majanduslikku mõtlemist, tutvustatakse majanduse ja raamatupidamise valdkonna terminoloogiat ja põhimõtteid, käsitletakse majandus-informatsiooni töötlemist ja raamatupidamisarvestuse korraldamisest ettevõttes.

Зображення курсу Majandusõpetus (HKE156) OK2023 - A. Mängel
Economics, management, entrepreneurship

Kursuse eesmärk on majandusteoreetiliste ja raamatupidamisalaste baasteadmiste andmine. Arendatakse üliõpilaste majanduslikku mõtlemist, tutvustatakse majanduse ja raamatupidamise valdkonna terminoloogiat ja põhimõtteid, käsitletakse majandus-informatsiooni töötlemist ja raamatupidamisarvestuse korraldamisest ettevõttes.

Зображення курсу Majandusõpetus HKE156 (KTJ) - D. Tandru
Economics, management, entrepreneurship

Kursuse eesmärk on majandusteoreetiliste ja raamatupidamisalaste baasteadmiste andmine. Arendatakse üliõpilaste majanduslikku mõtlemist, tutvustatakse majanduse ja raamatupidamise valdkonna terminoloogiat ja põhimõtteid, käsitletakse majandus-informatsiooni töötlemist ja raamatupidamisarvestuse korraldamisest ettevõttes. Kursus annab vajalikud teadmised majandussubjektide käitumise põhimõtetest, ettevõtte raamatupidamise korraldamisest ning igapäevastest raamatupidamistegevustest.

Зображення курсу Majandusõpetuse alused (HKE176) - A. Mängel
Economics, management, entrepreneurship

Ainekursuse eesmärk on anda üliõpilastele baasteadmised majandusvaldkonna olemusest, toimise põhiprintsiipidest ning erinevate valdkondade omavahelistest seostest nii mikro- kui makrotasandil.

Зображення курсу Majandusõpetuse alused (HKE176) sessioonõpe - A. Mängel
Economics, management, entrepreneurship

Ainekursuse eesmärk on anda üliõpilastele baasteadmised majandusvaldkonna olemusest, toimise põhiprintsiipidest ning erinevate valdkondade omavahelistest seostest nii mikro- kui makrotasandil.

Зображення курсу Mikro-ja makroökonoomika - T. Karm
Economics, management, entrepreneurship

Käsitletakse valikute tegemist piiratud ressursside tingimustes indiviidi, ettevõtte ja riigi tasemel, majanduse turumehhanismi, konkurentsivorme, tootmistegurite turge, riigi osa majanduses -mikroökonoomika. Makroökonoomikas leiab käsitlemist riigi arvepidamise süsteem, SKP struktuur ja dünaamika, majandusliku tasakaalu ja majanduskasvu tegurid, hõive, töötuse, raha ja välismajanduse problemaatika.

Зображення курсу Projektijuhtimine - M. Suurväli
Economics, management, entrepreneurship

kursuse läbides üliõpilane omandab projektikavandamise ja projektijuhtimise alased põhiteadmised, terminoloogia ja tutvub projektitöö võimalustega igapäeva elus. Õpib tundma projektijuhtimise ja projektitöö spetsiifikat ning oskusi kasutada projektitöö kaudu võimalusi probleemidele lahenduste leidmiseks.omandab esmased praktilised kogemused projektikavandamisel ja eesmärgi saavatamiseks vahendite leidmiseksrahataotluste võimalustega tutvudes.