Anorgaanilina ja analüütiline keemia - D. Klauson
Environmental Technology

Anorgaanilise keemia plokis on õppeaine eesmärgiks  õppija keemiaalastele teadmisetele kindla aluse loomine, keemiatehnoloogia põhiliste protsessidega tutvumine, ja keemiaalaste teadmiste seostamine igapäevase elu ja erialaga.

Analüütilise keemia plokis tutvutakse põhiliste kasutatavate analüüsitehnoloogiatega, nii teoorias, kui ka praktikas.

CAD Systems - A. Eensaar
Environmental Technology

The objective of the course is to introduce the general principles of drawing of the computer graphics programme AutoCad and main drawing possibilities.

Hüdraulika - A. Eensaar
Environmental Technology

Kursuse eesmärgiks on tutvustada vedelikega seotud füüsikaseadusi ja nende rakendamisvõimalusi tehnikas. Käsitletakse hüdrostaatika ja hüdrodünaamika teoreetilisi aluseid ja rakendusi.

Hüdrogeoloogia ja hüdraulika alused (ATÖ408) - J. Šommet
Environmental Technology

Kursuse eesmärgiks on tutvustada hüdraulika seaduspärasusi ning arvutusmeetodeid ning hüdrogeoloogia põhimõisteid ja Eesti hüdrogeoloogilisi tingimusi.

Keemia ja materjalitehnoloogia alused - D. Klauson
Environmental Technology

Kuidas on aine üles ehitatud? Miks on elementide omadused üks-üheselt määratud nende asukohaga perioodilisuse tabelis? Kuidas saab terast, vaske, klaasi, räni, jpm? Neid küsimusi, ja rohkem veelgi, saavad vastuseid selles kursuses.

Kvaliteediõpetus - A. Reinok
Environmental Technology

Anda ülevaade kvaliteedijuhtimise arendamise võimalustest organisatsioonis lähutdes organisatsiooni küpsusest(organisatsiooni kultuur). Parendusvõimaluste identifitseerimine tervikorganisatsiooni tasandil, kvaliteedijuhtimise tööriistade tundmine. Parendusmetoodikate valik sõltuvalt probleemi olemusest, nende kasutamine projektide juhtimisel. Teadmiste kinnitamine läbi praktiliste harjutuste. 

Ökoloogia ja keskkonnakaitse (ATÖ331)
Environmental Technology

Õppeaine annab ülevaate ökoloogiateaduse uurimisobjektist, selle peamistest teooriatest ja nendega seotud mõistetest. Valdkonnale lähenetakse üldisematelt protsessidelt spetsiifilistemale liikudes. Aines käsitletakse energia- ja aineringlust ökosüsteemis; elukeskkonda kujundavaid alusprotsesse (ressursid ja tingimused, autotroofsed ja heterotroofsed organismid); koosluseid ja neid kujundavaid jõude. Samuti õpivad üliõpilased tundma peamisi keskkonna ja eluslooduse vahelisi mõjutegureid ning liikidevahelisi interaktsioone, saavad ülevaate liikide levikut mõjutavatest teguritest ja liigitekkeprotsessist. Lisaks eelnevale käsitletakse kursuse viimases osas globaalseid keskkonnaprobleeme ja keskkonnakaitsega seotud rahvusvahelisi leppeid. Kursuse lõpus käsitletakse erialaspetsiifilise keskkonnaprobleeme ja võimalikke lahendusi.

Rakendusmehaanika - A. Eensaar
Environmental Technology

Kursuse eesmärk on teadmiste ja oskuste andmine staatikas (õpetus konstruktsioonile mõjuvatest jõududest) ja tugevusõpetuses (arvutusmeetodid tüüpiliste konsruktsioonielementide piisava tugevuse ja jäikuse saa­vutamiseks).