Kursuse pilt Anorgaanilina ja analüütiline keemia - D. Klauson
Keskkonnatehnoloogia

Anorgaanilise keemia plokis on õppeaine eesmärgiks  õppija keemiaalastele teadmisetele kindla aluse loomine, keemiatehnoloogia põhiliste protsessidega tutvumine, ja keemiaalaste teadmiste seostamine igapäevase elu ja erialaga.

Analüütilise keemia plokis tutvutakse põhiliste kasutatavate analüüsitehnoloogiatega, nii teoorias, kui ka praktikas.

Kursuse pilt CAD Systems - A. Eensaar
Keskkonnatehnoloogia

The objective of the course is to introduce the general principles of drawing of the computer graphics programme AutoCad and main drawing possibilities.

Kursuse pilt Hüdraulika - A. Eensaar
Keskkonnatehnoloogia

Kursuse eesmärgiks on tutvustada vedelikega seotud füüsikaseadusi ja nende rakendamisvõimalusi tehnikas. Käsitletakse hüdrostaatika ja hüdrodünaamika teoreetilisi aluseid ja rakendusi.

Kursuse pilt Hüdrogeoloogia ja hüdraulika alused (ATÖ408) - J. Šommet
Keskkonnatehnoloogia

Kursuse eesmärgiks on tutvustada hüdraulika seaduspärasusi ning arvutusmeetodeid ning hüdrogeoloogia põhimõisteid ja Eesti hüdrogeoloogilisi tingimusi.

Kursuse pilt Keemia ja materjalitehnoloogia alused - D. Klauson
Keskkonnatehnoloogia

Kuidas on aine üles ehitatud? Miks on elementide omadused üks-üheselt määratud nende asukohaga perioodilisuse tabelis? Kuidas saab terast, vaske, klaasi, räni, jpm? Neid küsimusi, ja rohkem veelgi, saavad vastuseid selles kursuses.

Kursuse pilt Kvaliteediõpetus - A. Reinok
Keskkonnatehnoloogia

Anda ülevaade kvaliteedijuhtimise arendamise võimalustest organisatsioonis lähutdes organisatsiooni küpsusest(organisatsiooni kultuur). Parendusvõimaluste identifitseerimine tervikorganisatsiooni tasandil, kvaliteedijuhtimise tööriistade tundmine. Parendusmetoodikate valik sõltuvalt probleemi olemusest, nende kasutamine projektide juhtimisel. Teadmiste kinnitamine läbi praktiliste harjutuste. 

Kursuse pilt Ökoloogia ja keskkonnakaitse (ATÖ331)
Keskkonnatehnoloogia

Õppeaine annab ülevaate ökoloogiateaduse uurimisobjektist, selle peamistest teooriatest ja nendega seotud mõistetest. Valdkonnale lähenetakse üldisematelt protsessidelt spetsiifilistemale liikudes. Aines käsitletakse energia- ja aineringlust ökosüsteemis; elukeskkonda kujundavaid alusprotsesse (ressursid ja tingimused, autotroofsed ja heterotroofsed organismid); koosluseid ja neid kujundavaid jõude. Samuti õpivad üliõpilased tundma peamisi keskkonna ja eluslooduse vahelisi mõjutegureid ning liikidevahelisi interaktsioone, saavad ülevaate liikide levikut mõjutavatest teguritest ja liigitekkeprotsessist. Lisaks eelnevale käsitletakse kursuse viimases osas globaalseid keskkonnaprobleeme ja keskkonnakaitsega seotud rahvusvahelisi leppeid. Kursuse lõpus käsitletakse erialaspetsiifilise keskkonnaprobleeme ja võimalikke lahendusi.