Course image Ehitusgeodeesia (ERG008) - K. Kirotam
Applied Geodesy

Peale kursuse edukat läbimist teab üliõpilane, milliseid geodeetilisi töid teostatakse ehitusplatsi märkimisaluse rajamisel, vundamendikaevikute rajamisel, rostvärgi vaiade rammimisel, märktara ehitusel, vundamentide rajamisel, ühekordsete tööstus- ja laohoonete postide paigaldamisel ja teostusmõõdistamisel, mitmekorruseliste monteeritavate ja monoliitsete postide paigaldamisel ja teostusmõõdistamisel. Oskab koostada ja lugeda teostusjooniseid ja teab lubatud plaaniliste ja kõrguslike hälvete suurusi.

Course image Fotogramm-meetria (ERG012) - N. Liba
Applied Geodesy

Kursus annab tudengile baasteadmised aeropildistamisest ning aerofoto, ortofoto ja satelliitpildi tootmise ja kasutamise protsessidest. Kursuse läbimisega luuakse alus teiste fotogramm-meetriliste ja kaugseirega seotud ainete omandamiseks.

Course image General Geodesy (ERA025) - T. Mill
Applied Geodesy

Subject of geodesy. Branches of geodesy. Plan and Map. Estonian Base Map. The shape and size of the Earth. Basics of the measurement errors theory. Main geodetic instruments. Point position determination means. Scale. Frames. Orientation of lines. Geometric levelling. Simple levelling. Differential levelling. Checking and adjusting levels. Theodolites, their classification and construction. Measurement of the horizontal and vertical angle. Trigonometric levelling. Geodetic counter task. Computation of the closed traverse. Tachometric survey. Compiling a plan. Construction of contours. Geodetic marking works. Straightening of posts, determination of verticality. Total stations.

Course image Geodeesia alused (ERG028) - R. Ranne
Applied Geodesy

Geodeesia aine.  Maa kuju ja suurus. Põhilised geodeetilised instrumendid. Punkti asukoha määramise viisid. Mõõtkava. Horisontaalide konstrueerimine. Joonte orienteerimine. Nivelliir. Lihtnivelleerimine. Liitnivelleerimine. Nivelleerimiskäigu arvutus. Joonepikkuste mõõtmine. Nurgamõõduinstrumendid. Horisontaal- ja vertikaalnurga mõõtmine. Trigonomeetriline nivelleerimine. Kinnise käigu mõõtmine ja koordinaatarvutus. Tahhümeetriline mõõdistamine. Plaani koostamine. Eesti Põhikaart.

Course image Geodeesia III (ERG003) - R. Ranne
Applied Geodesy

Geodeetilised lõiked- otselõige (lahendus klassikaliselt ning Jungi ja Gaussi valemitega) ja vastulõige; koordineeritud punktide täpsushinnangud. Kadneri ülesanne. Horisontaal- ja vertikaalkõverad. Pikiprofiil. Nurgalis-joonelise vastulõike täpsushinnang. Nurgamõõtmise ja nivelleerimise täpsushinnangud.

Course image Geodeesia IV (ERG005) - K. Kollo
Applied Geodesy

Satelliitmõõtmise alused. Satelliitmõõtmiste ajalugu. Satelliitmõõtmiste süsteemid (GPS, GLONASS, Galileo jm). Satelliitnavigatsioonis kasutatavad koordinaatide süsteemid. GNSS signaal ja satelliitide orbiidid. GNSS mõõtmiste vead. Vaatlussuurused ning vaatlusvõrrandite koostamine ning lahendamine. GNSS-mõõtmiste planeerimine. GNSS mõõtmiste ettevalmistustööd, mõõtmised ning andmetöötlus. GNSS püsijaamade võrgud. GNSS võrkude andmetöötluse alused.

Course image Insenerigeodeesia (markšeiderimõõdistamine) - A. Koger
Applied Geodesy

Kursuse eesmärgiks on anda teadmisi kaevanduste ja karjääride markšeiderimõõdistamisest, modelleerimisest, varu arvutamisest, seadusandlusest ja ohutusest.

Course image Kinnisvaraõigus (ERA105) - A. Krass
Applied Geodesy

Kinnisvara korrashoiu alused. Õigussüsteemi alused. Seaduste hierarhia. Asjaõigusseadus, kinnistusraamat. Kinnistut kirjeldavad dokumendid. Omandi koormamine (servituudid, pandid). Kinnistut läbivate tehnosüsteemide valitsemine.

Course image Üld- ja teedegeodeesia praktika (ERG026) - T. Mill
Applied Geodesy

Geodeetiliste instrumentide (teodoliidid, nivelliirid) kontrollimine ja justeerimine. Plaanilise ja kõrgusliku alusvõrgu rajamine. Maa-ala tahhümeetriline mõõdistamine. Maa-ala topograafilise plaani koostamine. Pinna nivelleerimine ja horisontaalide konstrueerimine. Projektpunktide väljamärkimine polaar- ja joonlõigete viisil. Projektkõrguste väljamärkimine.

Course image Üldgeodeesia (ERG025) - R. Ranne
Applied Geodesy

Geodeesia aine. Geodeesia harud. Plaan ja kaart. Maa kuju ja suurus. Põhilised geodeetilised instrumendid. Punkti asukoha määramise viisid. Horisontaalide konstrueerimine. Koordinaatsüsteemid. Joonte orienteerimine. Nivelliir. Geomeetriline nivelleerimine. Lihtnivelleerimine. Liitnivelleerimine. Horisontaal- ja vertikaalnurga mõõtmine. Trigonomeetriline nivelleerimine. Kinnise käigu arvutus. Tahhümeetriline mõõdistamine. Plaani koostamine. 


Course image Üldgeodeesia (ERG025) - T. Mill
Applied Geodesy

Geodeesia kursuse eesmärgiks on geodeesiaalaste põhiteadmiste andmine. Kursus koosneb teoreetilisest ja praktilisest poolest. Teoreetiline pool käsitleb geodeesia põhimõisteid ja geodeesia seost teiste erialadega. Praktiline pool käsitleb geodeetilisi mõõtmisi, arvutusi, instrumente ja nende käsitlemist.