Course image Business Logistics - R. Raju
Transport and Logistics

Anda üliõpilastele põhilised teadmised logistilisest mõtlemisest, logistika märksõnade mõistmisest ja kasutamise oskusest, samuti teadmisi ja oskusi tarneahelatest, hankimisest ja  ostmisest, transpordist, laondusest, varude juhtimisest, tagastuslogistikast. Kuidas korraldada ettevõttes tarne alates ostutegevuse esimestest etappidest (ostutarbe tuvastamine, tarnijate turu kaardistamine jms) ja lõpetades kauba hoiustamisega laos ning arve tasumisega. Kuidas logistiliste protsesside funktsionaalne juhtimine aitab tõsta ettevõtte efektiivsust.

Course image Digilogistika Labor
Transport and Logistics

Kursus on loodud eesmärgiga jagada Logistika Labori kasutajatele soovitusi ja juhendeid laboris kasutatavate tarkvarade kohta ja samas tstida Moodle võimalusi e-õppe kursuse loomiseks

Course image E-Teenused - E. Ševtšenko
Transport and Logistics

Loeng pakkutakse nii päeva kui kaugõppe tudengitele, hetkel on plaanis teha need erivas formaadis.

Course image Ettevõttelogistika - R. Raju
Transport and Logistics

Anda üliõpilastele põhilised teadmised logistilisest mõtlemisest, logistika märksõnade mõistmisest ja kasutamise oskusest, samuti teadmisi ja oskusi tarneahelatest, hankimisest ja  ostmisest, transpordist, laondusest, varude juhtimisest, tagastuslogistikast. Kuidas korraldada ettevõttes tarne alates ostutegevuse esimestest etappidest (ostutarbe tuvastamine, tarnijate turu kaardistamine jms) ja lõpetades kauba hoiustamisega laos ning arve tasumisega. Kuidas logistiliste protsesside funktsionaalne juhtimine aitab tõsta ettevõtte efektiivsust.

Course image Logistika alused - H. Mering
Transport and Logistics

Logistika aluseid tutvustav aine. Algteadmised logistikast ja logistika protsesside toimimisest. Sissejuhatus ka logistikas kasutatavate infosüsteemide vaatesse. Aine raames toimuvad ettevõtete külastused. 

Course image Logistika alused - J. Krull
Transport and Logistics
1.Logistika kui mõtteviis.
2.Logistika ajalugu, ülevaade logistika arenguetappidest.
3.Logistika olemus- interdistsiplinaarsus.
4.Logistika kujunemine ja trendid.
5.Logistika üldkontseptsioon ja käsitlused
6.Klienditeenindus logistikas.
7.Logistika funktsioonid, varud ja vood logistikas.
8.Hanke, - materjali ja jaotuslogistika, ladude funktsioonid ja liigid.
9.Transpordisüsteem logistikas, veosed ja nende liigitus,  veoviiside eelised ja puudused.
10.Logistika kui konkurentsieelise saavutamise vahend..
Course image Logistika info- ja kommunikatsioonisüsteemid LO2021 - H. Mering
Transport and Logistics

Logistika eriala, päevane õpperühm

Anda üliõpilastele teadmisi ettevõtte infosüsteemi struktuurist ja ülesehitusest, logistika infosüsteemi struktuurist ja ülesehitusest, süsteemianalüüsi põhimõtetest ning infosüsteemide modelleerimise vahenditest ja tehnikatest.

Course image Logistika ja kaubaveo alused. Veoseohutus - J. Krull
Transport and Logistics
   Logistika määratlemine, logistika kui mõtteviis. Logistika ajalugu, ülevaade logistika arenguetappidest. Logistika olemus- interdistsiplinaarsus.Logistika kujunemine ja trendid. Logistika üldkontseptsioon ja käsitlused Klienditeenindus logistikas.Logistika funktsioonid, varud ja vood logistikas.Hanke, - materjali ja jaotuslogistika, ladude funktsioonid ja liigid . Transpordisüsteem logistikas, veosed ja nende liigitus, erinevate veoviiside eelised ja puudused.Logistika kui konkurentsieelise saavutamise vahend.
Kaubaveo põhimõisted;
Transpordi ka kaubaveo õiguslikud alused
Valdkonna katusorganisatsioonid
Veoviisid ja konvnetsioonid
Veoseohutus ja riskid veoprotsessis.
Veoleping
Ekspediitorfirma – ekspedeerimist , ekspedeerija roll ja tema kohustused, riskid, ettevõtte struktuur, ekspedeerija vastutus;
Kaupade klassifitseerimine ja nende põhiomadused, teave kauba kohta;
Veosed ja veopakendid – veosed ja nende klassifikatsioon, erikaubad, ohtlikud veosed, veopakendid, pakendamise üldpõhimõtted, kaubaalused;
Markeerimine – tarne markeering, informatiivne markeering, ohtlike ainete märgistamine;
Kaubaveoveeremile esitatavad nõuded – veokile ja kaubaruumile esitatavad nõuded, eriload ja
sertifikaadid, nõuded lisatarvikutele;
Sõiduki põhilised majanduslik-tehnilised näitajad, sissejuhatus transpordiökonoomikasse;
Veoprotsessis veostele mõjuvad jõud; jõudude mõjumisest tulenevad protsessid transportimise
jooksul; kaupade kinnitamise teoreetilised alused;
Veosekinnitusvahendid – sidumis- ja blokeerimisvahendid ja nende valik;
Kauba kinnitamise protseduurid kaubaruumis – veose paigutamine, sidumine, blokeerimine; veose
kinnitamine erinevate veoste näitel;
Tava ja eriveod, piirangud.
Course image Logistika simulatsioon - E. Ševtšenko
Transport and Logistics

Õppeaine kuulub õppekavasse „Transport ja logistika“ ning on õppekava moodulite „Majandus ja juhtimine“ ning „Infosüsteemid logistikas“ integratiivne õppeaine, ühendades tervikuks kokku, rakendades ja võimaldades praktiseerida teistes nimetatud moodulite õppeainetes omandatud pädevusi.

Samuti on õppeaine üheks oluliseks eesmärgiks võimaldada osalejatel praktiseerida äriotsuste langetamist reaalsuslähedases situatsioonis interaktiivse dünaamilise konkurentsipõhise ärisimulat-siooni abil.

Course image Protsesside modelleerimine - R. Maas, E. Ševtšenko
Transport and Logistics

Kursuse eesmärgiks on oskus modelleerida ja parendada äriprotsesse.

Kursuse sisuks on äriprotsesside tuvastamine, mudeldamine, protsesside analüüsimine ja ümber kujundamine.

Course image Raudtee- mere- ja lennuveod - M. Kuusk, R. Raju, V. Kirsipuu
Transport and Logistics

Õppeaine üldeesmärgiks on anda üliõpilastele ülevaade erinevatest veoviisidest, nende valiku põhimõtetest, kaubavedude korraldamise põhialustest ja vedude korraldamise õiguslikest alustest.