Course image Tarneahela haldamine ja lepingud - J.Suursoo
Transport and Logistics

Õppeaine sisu lühikirjeldus

Lepingud ja nende sõlmimise üldised põhimõtted. VÕS ja 1980 aasta Viini Konventsioon kaupade ostu müügi lepingute kohta. INCOTERMS/COMBITERMS tarneklauslid. Tarneklauslite kasutamise võimalused. Maksetingimused. Rahvusvaheline transpordileping. Veolepingud. Agendilepingud Dokumentide klassifitseerimine. Seadusandlus ja reeglid. Kaubaarved. Tõendid. Lastikiri. Veokirjad. Ekspedeerija dokumendid (FIATA dokumendid).
Tolli koht rahvusvahelises kaubanduses. EÜ tollruum ja seda reguleerivad õigusaktid. Toll transpordilogistiliste süsteemide osana. Kaubale rakendatavad tolliprotseduurid. Eksport, import, transiit ja majandusliku mõjuga tolliprotseduurid. Kaupade kodeerimine. Tolliväärtus. Eesti Tollitariifistik (ETT) kui osa EÜ Tollitariifistikust (TARIC). TARICŽu kasutamine ja meetmed. Tolliformaalsused ja dokumentide vormistamine. Ühtne haldusdokument (SAD). Transiidi haldamine. TIR-, ATA-, Ühenduse ühistransiidi konventsioon T-1, T-2. Riskide olemus. Ettevõtluse riskid ja nende klassifitseerimine. Logistlilsed süsteemid ja süsteemi riskid. Riskianalüüs. Riskide maandamise võimalused erinevate riskide korral. Kindlustamine kui riskide maandamise viis. Erinevad kinndlustuslepingud. Kindlustusjuhtumid.