Kursuse pilt Business Logistics - R. Raju
Transport ja logistika

Anda üliõpilastele põhilised teadmised logistilisest mõtlemisest, logistika märksõnade mõistmisest ja kasutamise oskusest, samuti teadmisi ja oskusi tarneahelatest, hankimisest ja  ostmisest, transpordist, laondusest, varude juhtimisest, tagastuslogistikast. Kuidas korraldada ettevõttes tarne alates ostutegevuse esimestest etappidest (ostutarbe tuvastamine, tarnijate turu kaardistamine jms) ja lõpetades kauba hoiustamisega laos ning arve tasumisega. Kuidas logistiliste protsesside funktsionaalne juhtimine aitab tõsta ettevõtte efektiivsust.

Kursuse pilt Digilogistika Labor
Transport ja logistika

Kursus on loodud eesmärgiga jagada Logistika Labori kasutajatele soovitusi ja juhendeid laboris kasutatavate tarkvarade kohta ja samas tstida Moodle võimalusi e-õppe kursuse loomiseks

Kursuse pilt E-Teenused - E. Ševtšenko
Transport ja logistika

Loeng pakkutakse nii päeva kui kaugõppe tudengitele, hetkel on plaanis teha need erivas formaadis.

Kursuse pilt Ettevõttelogistika - R. Raju
Transport ja logistika

Anda üliõpilastele põhilised teadmised logistilisest mõtlemisest, logistika märksõnade mõistmisest ja kasutamise oskusest, samuti teadmisi ja oskusi tarneahelatest, hankimisest ja  ostmisest, transpordist, laondusest, varude juhtimisest, tagastuslogistikast. Kuidas korraldada ettevõttes tarne alates ostutegevuse esimestest etappidest (ostutarbe tuvastamine, tarnijate turu kaardistamine jms) ja lõpetades kauba hoiustamisega laos ning arve tasumisega. Kuidas logistiliste protsesside funktsionaalne juhtimine aitab tõsta ettevõtte efektiivsust.

Kursuse pilt Logistika alused - H. Mering
Transport ja logistika

Logistika aluseid tutvustav aine. Algteadmised logistikast ja logistika protsesside toimimisest. Sissejuhatus ka logistikas kasutatavate infosüsteemide vaatesse. Aine raames toimuvad ettevõtete külastused. 

Kursuse pilt Logistika alused - J. Krull
Transport ja logistika
1.Logistika kui mõtteviis.
2.Logistika ajalugu, ülevaade logistika arenguetappidest.
3.Logistika olemus- interdistsiplinaarsus.
4.Logistika kujunemine ja trendid.
5.Logistika üldkontseptsioon ja käsitlused
6.Klienditeenindus logistikas.
7.Logistika funktsioonid, varud ja vood logistikas.
8.Hanke, - materjali ja jaotuslogistika, ladude funktsioonid ja liigid.
9.Transpordisüsteem logistikas, veosed ja nende liigitus,  veoviiside eelised ja puudused.
10.Logistika kui konkurentsieelise saavutamise vahend..
Kursuse pilt Logistika info- ja kommunikatsioonisüsteemid LO2021 - H. Mering
Transport ja logistika

Logistika eriala, päevane õpperühm

Anda üliõpilastele teadmisi ettevõtte infosüsteemi struktuurist ja ülesehitusest, logistika infosüsteemi struktuurist ja ülesehitusest, süsteemianalüüsi põhimõtetest ning infosüsteemide modelleerimise vahenditest ja tehnikatest.

Kursuse pilt Logistika ja kaubaveo alused. Veoseohutus - J. Krull
Transport ja logistika
   Logistika määratlemine, logistika kui mõtteviis. Logistika ajalugu, ülevaade logistika arenguetappidest. Logistika olemus- interdistsiplinaarsus.Logistika kujunemine ja trendid. Logistika üldkontseptsioon ja käsitlused Klienditeenindus logistikas.Logistika funktsioonid, varud ja vood logistikas.Hanke, - materjali ja jaotuslogistika, ladude funktsioonid ja liigid . Transpordisüsteem logistikas, veosed ja nende liigitus, erinevate veoviiside eelised ja puudused.Logistika kui konkurentsieelise saavutamise vahend.
Kaubaveo põhimõisted;
Transpordi ka kaubaveo õiguslikud alused
Valdkonna katusorganisatsioonid
Veoviisid ja konvnetsioonid
Veoseohutus ja riskid veoprotsessis.
Veoleping
Ekspediitorfirma – ekspedeerimist , ekspedeerija roll ja tema kohustused, riskid, ettevõtte struktuur, ekspedeerija vastutus;
Kaupade klassifitseerimine ja nende põhiomadused, teave kauba kohta;
Veosed ja veopakendid – veosed ja nende klassifikatsioon, erikaubad, ohtlikud veosed, veopakendid, pakendamise üldpõhimõtted, kaubaalused;
Markeerimine – tarne markeering, informatiivne markeering, ohtlike ainete märgistamine;
Kaubaveoveeremile esitatavad nõuded – veokile ja kaubaruumile esitatavad nõuded, eriload ja
sertifikaadid, nõuded lisatarvikutele;
Sõiduki põhilised majanduslik-tehnilised näitajad, sissejuhatus transpordiökonoomikasse;
Veoprotsessis veostele mõjuvad jõud; jõudude mõjumisest tulenevad protsessid transportimise
jooksul; kaupade kinnitamise teoreetilised alused;
Veosekinnitusvahendid – sidumis- ja blokeerimisvahendid ja nende valik;
Kauba kinnitamise protseduurid kaubaruumis – veose paigutamine, sidumine, blokeerimine; veose
kinnitamine erinevate veoste näitel;
Tava ja eriveod, piirangud.
Kursuse pilt Logistika simulatsioon - E. Ševtšenko
Transport ja logistika

Õppeaine kuulub õppekavasse „Transport ja logistika“ ning on õppekava moodulite „Majandus ja juhtimine“ ning „Infosüsteemid logistikas“ integratiivne õppeaine, ühendades tervikuks kokku, rakendades ja võimaldades praktiseerida teistes nimetatud moodulite õppeainetes omandatud pädevusi.

Samuti on õppeaine üheks oluliseks eesmärgiks võimaldada osalejatel praktiseerida äriotsuste langetamist reaalsuslähedases situatsioonis interaktiivse dünaamilise konkurentsipõhise ärisimulat-siooni abil.

Kursuse pilt Lõputöö seminar (transport ja logistika) TLM505 - H. Mering
Transport ja logistika

Lugupeetud kooli lõpetajad ja lõputööde juhendajad, 

Tallinna Tehnikakõrgkooli xx lennu lõputööde kaitsmine leiab aset 23.-25.05 2023.a.

Oleme koostanud paketi juhendmaterjalidest, mis on abiks tööde vormistamise, sisu ja teemade valiku osas ning kinnitanud seminaride ajakava vahekokkuvõtete tegemiseks ja vahetulemuste hindamiseks. Teemade valiku teeb iga tudeng ise kuid selle lihtsustamiseks oleme kogunud kokku teemad, mille hulgast on samuti võimalus valida. Palume leida endale sobiv lõputöö teema ning valida juhendaja (d).

 Lõputööde seminaride ajad leiate tunniplaanist ja need on paika pandud järgnevalt:

02.12.2022 kell 16.00-17.30 sissejuhatav seminar (vormistuse nõuded)

26.01.2023 kell 14.30-18.00 vormistuse nõuded ja parimad praktikad

16.02.2023 kell 12.30-18.00 vahekokkuvõtted ja lahtised küsimused

16.03.2023 kell 12.30-18.00 vahekokkuvõtted ja lahtised küsimused

20.04.2023 kell 12.30-18.00 eelvaade enne kaitsmist

 

 

 

Kursuse pilt Protsesside modelleerimine - R. Maas, E. Ševtšenko
Transport ja logistika

Kursuse eesmärgiks on oskus modelleerida ja parendada äriprotsesse.

Kursuse sisuks on äriprotsesside tuvastamine, mudeldamine, protsesside analüüsimine ja ümber kujundamine.

Kursuse pilt Raudtee- mere- ja lennuveod - M. Kuusk, R. Raju, V. Kirsipuu
Transport ja logistika

Õppeaine üldeesmärgiks on anda üliõpilastele ülevaade erinevatest veoviisidest, nende valiku põhimõtetest, kaubavedude korraldamise põhialustest ja vedude korraldamise õiguslikest alustest.

Kursuse pilt Reisijatevedu - R. Raju
Transport ja logistika

Kursuse eesmärk on anda reisijateveo korraldamise alaseid teadmisi, mida on vastavalt ühistranspordiseadusele nõutud vedude eest vastutavalt isikult.

Õppeiane Reisijatevedu TLM 155 ainekaart TTK ÕIS keskkonnas: https://tktk.ois.ee/subject/view?subject_id=2469