Arhitektigraafika (AAP464) - R. Tamm
Architecture

Kursuse vältel vormistatakse väikese, kuni 20 m2 ehitisealuse pindalaga moodulmaja arhitektuursed joonised.

Arhitektuuri ajalugu (AAP449) - K. Paulus
Architecture
Vaatluse all on suured perioodid arhitektuuri ajaloos alates ehitamise kõige varasematest aegadest esiajal kuni 19. sajandi teise pooleni.
1. Kursuse käigus õpitakse tundma arhitektuuristiile, võtteid, mentaliteeti.
2.  Õpitakse erinevaid stiile võrdlema.
3. Tudeng oskab analüüsida ajaloolist arhitektuuri.
4. Ta teab tuntuimaid ehitisi.
 
 
Olulisemad teemad
1. Mesopotaamia
2. Egiptus
3. Vana-Kreeka
4. Rooma
5. Bütsants
6. Romaanika
7. Gootika
8. Renessanss
9. Barokk
10. Rokokoo
11. Klassitsism
12. Historitsism
13. India, Hiina, Jaapan
14. Islamimaad
15. Maastikuarhitektuur
16. Tööstuslik pööre
17. Eesti arhitektuuur muinasajast 19. sajandi lõpuni
 
Tegevused
Loengud, arutelud, õppekäigud (Tallinn, Tartu, Paide) koos ettekannetega, pecha kucha ettekanded.
Arhitektuuri ajalugu I (AAP418) - P. Multer 2022
Architecture

Arhitektuuri ajaloo õppeaines on vaatluse all  suured perioodid  alates ehitamise kõige varasematest aegadest esiajal kuni 19. sajandi teise pooleni: Vanade idamaade arhitektuur. Antiikarhitektuur ja selle pärand. Keskaja arhitektuuri põhiprintsiibid. Kristliku sümboolika väljendumine keskaegses arhitektuuris. Gooti arhitektuuri vaimne olemus. Klassikalise arhitektuuri ajastu (15. - 19. sajand): arhitektuuri areng, sarnasused ja erinevused erinevates maades ja põhjused, mis neid tingivad.

Arhitektuuri ajalugu II (AAP395) - P. Multer 2022
Architecture

Vaatluse all on klassikalise arhitektuuri ajastu ( 15. - 19. sajand ) : arhitektuuri areng, sarnasused ja erinevused erinevates maades ja põhjused, mis neid tingivad.

Arhitektuuri alused - kompositsioon, värviõpetus (AAP424) - M. Nukke, V. Schmidt, R.Tamm
Architecture

Arhitektuuri aluste kursusel õpitakse tasapinnalist ning kolmemõõtmelist ruumilis-mahulist komponeerimist, abstraktsiooni loomist ja selle süstematiseerimist joone, pinna, faktuuri, harmoonia, tasakaalu, dünaamika, rütmi, proportsiooni, aktsendi, värvi, materjali kasutamise ja nende kombineerimise põhimõtetel. Õpitakse tundma värvide mõju, kooskõla ja värvide kasutamist arhitektuuris.

Arhitektuurne valgustus (AAP454)
Architecture

Kursus annab põhiteadmised valgusest ja valgustusest ning valgustusprojekti koostamisest. Kursuse põhiosa moodustab valguse ja valgustuse füüsikaliste omaduste, terminoloogia ja tehniliste vahendite tutvustamisest. Lisaks õpitakse tundma valguse olemust, mõju ja tajumist ning erinevat valgustuslahenduste kirjeldamist ja  väljendamist läbi praktilisi ülesannete ja arvutuste. Täiendavalt analüüsitakse ja õpitakse väljendama valgustusprojektides ettetulevaid probleeme seminari vormis. Kursuse lõpuks esitab üliõpilane enda poolt valitud arhitektuursele projektile valgustuslahenduse.

Eesti kunstiajalugu (AAP444) - P. Multer 2022
Architecture

Kursus annab lühiülevaate eesti kujutava kunsti ajaloost  ja peamistest perioodidest alates Eesti professionaalse rahvusliku kunsti sünnist 19. sajandi keskel. Vaadeldakse Eesti kunstiajaloolisi sidemeid teiste maadega ja nendest tulevaid mõjutusi. Tutvutakse kunstielu arenguga. Õpitakse tundma väljapaistvamate eesti kunstnike loomingut. Tutvutakse Eesti tarbekunsti ja disaini klassikaga.

Hoonete osad (AAP448) kevad 2024 - P. Nagel
Architecture

Kursuse eesmärgiks on anda põhiteadmised hoonete ülesehitusest, kasutatavatest tarinditest ja hooneosadest ja arendada oskust teha projekteerimisel asjakohaseid tarindi- ja materjalivalikuid ning oskust kavandada levinumaid sõlmelahendusi. Kursusel käsitletakse vanemaid hooneid nende väärtuste ja taaskasutatavuse aspektist. Tänapäevaste hoonete ehitusviisidega tutvutakse lähtuvalt erinevatest materjalidest (puit, kivi, betoon, teras, klaas) ja nendele materjalidele iseloomulikest konstruktsioonidest. Hooneosi (katused, seinad, vahelaed, põrandad, fassaadid, trepid jm) käsitletakse eraldi lähtuvalt nende ülesannetest ning hooneosi õpitakse lähemalt tundma ka läbi detailjooniste kavandamise.

Hoonete osad (AAP448) sügis 2023 - P. Nagel
Architecture
Kursuse eesmärgiks on anda põhiteadmised hoonete ülesehitusest, kasutatavatest tarinditest ja hooneosadest ja arendada oskust teha projekteerimisel asjakohaseid tarindi- ja materjalivalikuid ning oskust kavandada levinumaid sõlmelahendusi. Kursusel käsitletakse vanemaid hooneid nende väärtuste ja taaskasutatavuse aspektist. Tänapäevaste hoonete ehitusviisidega tutvutakse lähtuvalt erinevatest materjalidest (puit, kivi, betoon, teras, klaas) ja nendele materjalidele iseloomulikest konstruktsioonidest. Hooneosi (katused, seinad, vahelaed, põrandad, fassaadid, trepid jm) käsitletakse eraldi lähtuvalt nende ülesannetest ning hooneosi õpitakse lähemalt tundma ka läbi detailjooniste kavandamise.
Linnaehituse ajalugu (AAP421) - P. Multer 2021
Architecture

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade linnanduse arenguteest, alates Lähis-Ida vanema linnakultuuriga ja lõpetades XX sajandiga. Vaatluse all on sotsiaalsed protsessid ja nende mõju linnakeskkonnale vana-aja linnades, antiikaja linnades ning keskaegsetes kindluslinnades. Oluline osa on ka Eesti linnaehituse käsitlemisel alates linnade tekkimisest keskajal. 

Meedium ja meetodid III - Graafika, BIM - R. Tamm, J. Siidra
Architecture

Õppeaine arhitektuurse graafika osas arendatakse arhitektuurse visandi ja joonise tegemise oskust, eesmärgiga treenida käelist osavust ja õppida erinevaid tehnikaid. Arhitektigraafika koosneb erinevatest praktilistest joonistus- ja kujundusülesannetest, mis vormistatakse eri formaadis graafilisteks töödeks.

Õppeaine BIM osas jätkub projekteerimisprogrammi ArchiCAD omandamine (ruumilise mudeli raskemad ja keerukamad elemendid ning suuremamahulisema virtuaalse hoonemudeli loomine nende baasil).

Projekteerimine III - Eramu (AAP433) - P. Nagel, K. Talpsep
Architecture

Kursuse eesmärgiks on arendada pereelamute arhitektuurse projekteerimise ja elamukvartalite planeerimise erialaseid oskuseid läbi juhendatud projekteerimisprotsessi. Praktiline töö on olemasolevasse (linna)keskkonda elamu ja elukeskkonna projekteerimine. Elukvartali linnaplaneeringuline lahendus kavandatakse rühmatööna väikerühmades. Eramu (pereelamu) kavandab iga üliõpilane individuaalselt. Protsess on juhendatud ja etappideks jaotatud, koosnedes asukoha analüüsist, info- ja ideedeotsingust, referentsobjektide valimisest ja analüüsist, ideemaketeerimisest, ruumidiagammide koostamisest, eskiisjooniste koostamisest jpm kuni korrektsete jooniste, visuaalide ja maketini. Kursuse keskosas ja lõpus esitleb üliõpilane oma loodud projekti kaasõppijatele ja komisjonile, saades esinemise ja esitlemise kogemust ja väärtuslikku tagasisidet praktiseerivatest arhitektidest koosnevast komisjonilt.

Projekteerimine II - Ühiskondlik hoone (AAP432) - S. Nasari, R. Parve
Architecture

Projekteerimine II - Ühiskondlik hoone (AAP432)

Kursuse raames lahendatakse arhitektuurne projekt etteantud lähteülesande järgi eesmärgiga töötada läbi väikesemahulise ühiskondliku hoone funktsionaalsed seosed linnaruumiga, ruumiplaani logistika ning arhitektuurne esteetika.

Sissejuhatus erialasse (AAP416) - K. Talpsep
Architecture

Kursus koosneb kahest poolest  - harjutustest ja  loengutest.

Esimese poole kursusest viib läbi Kaur Talpsep. Harjutused ja õpitoad keskenduvad arhitektuursete kontseptsioonide mõistmisele, loomisele ja esitlemisele. Käsitleme IDEED kolmest vaatenurgast: arhitektuur kui kontseptsioon, arhitektuur kui funktsioon ja arhitektuur kui konstruktsioon. Kõikide teemadega käib koos ülesandena arhitektuurse objekti analüüs.

Teine pool kursusest koosneb Arhitektuuriinstituudi õppejõudude loengutest, mis peegeldavad nende mõtteid arhitektuurist.