Eelarvestamine teedeehituses (ETE14) - Rene Pruunsild
Teedeehitus

Kuna projekti raha teenitakse paberil ja kaotatakse objektil, siis on ülimalt oluline, et enne objektile minekut on kogu projekt hoolega läbi mõeldud ning kalkuleeritud. Siin tulebki mängu peen eelarvestamise kunst.

Teedeehitus on väga kalli tegevus, kus tegeletakse väga suurte töömahtude ning seetõttu on ka summad suured. Iga vale tegevus või ka õige tegevuse tegemata jätmine tähendab suuri kulutusi. 

Kursusel saategi teada, kuidas eelarvestamine teedeehituses käib.

Ehitusgeoloogia (ETE002) - J. Šommet
Teedeehitus

Aine eesmärgiks on tutvustada Eesti territooriumi ehitusgeoloogilist ehitust ja hüdrogeoloogilisi tingimusi, seal esinevaid pinnaseid ja nende põhilisi füüsikalis-mehaanilisi omadusi ning katsetamise metoodikaid.

Tee projekteerimine (ETE009) - M. Toome
Teedeehitus

Aine nimetus: Tee projekteerimine

Õppejõud:       Meelis Toome

Ainepunkte:    6 EAP

Hindamisviis: Eksam

Kursuse eesmärgiks on anda üliõpilastele teadmised teede projekteerimise lähtetasemetest, planeerimis- ja projekteerimistasanditest, maantee klassidest, liiklussagedusest, keskkonnakaitselistest nõuetest teede ehitusel, maantee põhiparameetritest, autotee trassi ja muldkeha projekteerimisnõuetest. Samuti on kursuse eesmärgiks anda üliõpilastele teadmised autoteede katendite projekteerimisest, sama- ja eritasandiliste ristmike plaanilahenditest, rajatistest ja nende projekteerimisest autoteedele; jalgteede ja teiste teepäraldiste projektlahenditest; lahenditest tehnovõrkude ja tee ristumisel.

Tee-ehitusmasinad (ETE005) - H. Pajus
Teedeehitus

Õppeaine eesmärk on anda ülevaade tee-ehitustöödeks vajalike masinate kasutamisest ja nende tootlikkuse määramisest.

Tee-ehitusmasinad (ETE005) - S. Sein
Teedeehitus

Õppeaine eesmärk on anda ülevaade tee-ehitustöödeks vajalike masinate kasutamisest ja nende tootlikkuse määramisest.

Tee-ehitusmaterjalid (ETE041) - H. Pajus
Teedeehitus

Kursuse eesmärk on anda teedeehituse eriala üliõpilasele ettekujutus teede ehitamisel kasutatavate ehitusmaterjalide üld- ja spetsiifilistest omadustest, samuti materjalide katsetamise ja omaduste tõestamise metoodikast.

Eeldusaineid ei ole ning eelteadmised ja oskused ei ole nõutud. Aine maht on 3 EAP ja kestus 16 nädalat.

Kogu kursus on jaotatud teemadeks. Esimene nendest on sissejuhatav ja tutvustav. Teised teemad on detailsemad ja keskenduvad konkreetsete materjalide ja katsemeetodite peale.

 

Kurususe käigus on plaanis tudengitega külastada tee-ehitusmaterjale katsetavat akrediteeritud katselaborit.

 

Kursuse teises pooles on praktilised tööd materjalide katsetamisega laboris.