Course image Edukas esitlus - S. Kreek
Transport and Traffic Management

Sul on varem või hiljem vaja oma mõtetega avalikkuse ette astuda, olgu see siis koolis grupitöö esitlus või lõputöö kaitsmine, edaspidi mõni nõupidamine või siis suurejoonelisem konverents. Selliste ülesastumiste üks osa on kindlasti Sinu esitlus, mis kas toetab Sind või pigem nullib ära kõik Sinu head plaanid. Käesoleva lühikursuse eesmärk on vastata küsimusele - kuidas koostada ja läbi viia üks esitluse nii, et publik sellega rahule jääks - mida teha ning mida tegemata jätta?
Course image Ohtlikud veosed ja veokorralduse erisused - R. Ojala; M.Kupper; Ü.Hunt
Transport and Traffic Management

Koordineriv õppejõud Viive Kirsipuu

Aine eesmärk on anda ülevaade ohtlike kaupade raudteevedude korralduslikest ja dokumentidepõhistest erineveustest võrreldes tavakaubaga

Aine sisu

Rahvusvahelised raudtee kaubaveo kokkulepped, nende lisad ja regulatsioonid SMGS ja COTIF kaubaruumis
Ohtlike kaupade raudteevedude regulatsioonid ja õigusaktid
Õigusaktide ja kaubaveokokkulepete muudatused
Kemikaal, selle olemus ja mõju keskkonnale
Kemikaalid raudteeveol, raudteevedude iseärasused
Tuleohutus kemikaalide käitlemisel
Ohtlike veoste vedu. Üldised pakendamist puudutavad sätted (k.a. paagid, paakkonteinerid), saadetiste märgistamine
Ohtliku kauba klassifitseerimine ja veovahendi märgistamine
Ohtlike ainete klassifitseerimine COTIF konventsiooni lisa RID ja SMGS lisa 2 alusel.
Saadetiste ja veeremi ohumärgistus
Ohtliku kauba info kandjad (kauba saatedokumentatsioon, ohukaardid).
Veoeeskirjas sisalduv informatsioon, veodokumendid
Ohtliku kauba veovahendid, laadimine, puhastamine
Ohtlike kaupade laadimisskeemid. Vagunite täitmise normid
Üldised ohutusmeetmed raudteeveol. Liiklusohutus (rikked, rikkumised inimlik eksitus, vääramatu jõud)
Ohutusnõuniku kutseoskuse nõuded, ohutusnõuniku kohustuste täitmine
Töötervishoiu- ja tööohutuse seadus

Course image Raudteeprojekteerimise alused - kursuseprojekt - M. Kuusk
Transport and Traffic Management

Kursuse eesmärgiks on vastavalt raudteeinseneri kutsestandardile kutsetöös vajalike raudtee seadiste ja osiste projekteerimisalaste teadmiste ning oskuste õppimine kursuseprojekti koostamisega.

Course image Raudteeprojekteerimise alused - M. Kuusk
Transport and Traffic Management

Kursuse eesmärgiks on vastavalt raudteeinseneri kutsestandardile kutsetöös vajalike raudtee seadiste ja osiste projekteerimisalaste teadmiste ning oskuste õppimine.

Course image Raudteeseadus ja -eeskirjad - M. Kuusk
Transport and Traffic Management

Kursuse eesmärgiks on vastavalt raudteeinseneri kutsestandardile kutsealal töötamiseks Raudteeseaduse, tehnokasutuseeskirja ja selle lisade ning kohalike muude eeskirjade tundmaõppimine.

Course image Ühistranspordi korraldus. Linnaliiklus - T. Sulger, K. Williamson
Transport and Traffic Management

Kursuse eesmärk on anda tudengitele teadmised nii ühistranspordi kavandamisest ja korraldamisest kui ka seadusandlusest. Targalt korraldatud ühistransport ja linnaliiklus saavad üheskoos soodustada ühissõidukite eeliskasutamist ja samal ajal vähendada ühiskonna sotsiaalseid ja majanduslikke kulutusi transpordile, energiale ja taristule.

 

 

 

 

Course image Veerem ja veeremimajandus - kursuseprojekt - M. Kuusk
Transport and Traffic Management

Kursuse eesmärgiks on vastavalt raudteeinseneri kutsestandardile kutsealal töötamiseks raudteeveeremi tundmaõppimine.