Koordineriv õppejõud Viive Kirsipuu

Aine eesmärk on anda ülevaade ohtlike kaupade raudteevedude korralduslikest ja dokumentidepõhistest erineveustest võrreldes tavakaubaga

Aine sisu

Rahvusvahelised raudtee kaubaveo kokkulepped, nende lisad ja regulatsioonid SMGS ja COTIF kaubaruumis
Ohtlike kaupade raudteevedude regulatsioonid ja õigusaktid
Õigusaktide ja kaubaveokokkulepete muudatused
Kemikaal, selle olemus ja mõju keskkonnale
Kemikaalid raudteeveol, raudteevedude iseärasused
Tuleohutus kemikaalide käitlemisel
Ohtlike veoste vedu. Üldised pakendamist puudutavad sätted (k.a. paagid, paakkonteinerid), saadetiste märgistamine
Ohtliku kauba klassifitseerimine ja veovahendi märgistamine
Ohtlike ainete klassifitseerimine COTIF konventsiooni lisa RID ja SMGS lisa 2 alusel.
Saadetiste ja veeremi ohumärgistus
Ohtliku kauba info kandjad (kauba saatedokumentatsioon, ohukaardid).
Veoeeskirjas sisalduv informatsioon, veodokumendid
Ohtliku kauba veovahendid, laadimine, puhastamine
Ohtlike kaupade laadimisskeemid. Vagunite täitmise normid
Üldised ohutusmeetmed raudteeveol. Liiklusohutus (rikked, rikkumised inimlik eksitus, vääramatu jõud)
Ohutusnõuniku kutseoskuse nõuded, ohutusnõuniku kohustuste täitmine
Töötervishoiu- ja tööohutuse seadus