1. Joonise vormistamine. Projektsioonid

2. Aksonomeetrilised kujutised. Lihtsamad geomeetrilised kehad

3. Pinnalaotus. Kaldu lõigatud keha. Kehade lõikumine. Avaga keha

4. Kujutamisvõtted - vaated, lõiked

5.Sissejuhatus. Ülevaade Solid Edge töökeskkondadest

6. Joon ja joonte liigid, kinnised kontuurid, liitekohtade trimmimine

7. Detail avade, faaside ja ümardustega. Mõõtmed ja pinnakaredused

8. Joonestamine 3-D modelleerimise keskkonnas

9. Lõiked ja nende tähistamine

10. Detaili eskiis

11.Pöördkehad, faasid, keermed, ümardused

12. Mutri joonestamine 3-D modelleerimisega. Vaadete valik, aksonomeetria. Lõiked

13. Keermed. Keermetüübid. Keermesliited. Tükitabel

14. Koostejooniste lugemine ja detailiseerimine

15.Koostu joonis

16. Kontrolltöö=arvestus