Eesmärk Luua võimalused personali värbamise ja valiku meetodite rakendamise oskuste kujunemiseks ning tulemuste analüüsimiseks. Õpiväljundid Aine läbinud üliõpilane: • eristab personali värbamise ja valiku meetodeid ning oskab neid rakendada; • analüüsib tööintervjuusid (kandidaatide hindamisvestlusi) ja annab neile omapoolse hinnangu; • kavandab grupiintervjuu, demonstreerib selle läbiviimist ja analüüsib grupiintervjuu läbiviimisel kasutatud tehnikaid ning annab neile omapoolse hinnangu. Head õppimist soovides, Heve Kirikal