Eesmärk on luua võimalused personali värbamise ja valiku meetodite rakendamise oskuste kujunemiseks ning tulemuste analüüsimiseks.

Õpiväljundid

Aine läbinud üliõpilane:

• eristab personali värbamise ja valiku meetodeid ning oskab neid rakendada; • analüüsib tööintervjuusid (kandidaatide hindamisvestlusi) ja annab neile omapoolse hinnangu;

• kavandab grupiintervjuu, demonstreerib selle läbiviimist ja analüüsib grupiintervjuu läbiviimisel kasutatud tehnikaid ning annab neile omapoolse hinnangu.

Head õppimist soovides, Heve Kirikal