Hindamismeetodid

Hindamine toimub hindeliste testide (eristav hindamine), juhtumi analüüsimise (mitteeristav hindamine) ja õppetöö protsessis osalemise sümbioosina. Kursus lõpeb hindelise eksamiga. Kõige madalam tulemus, millega saab hinde on 61%. Kindlasti tuleb osaleda 50% juhtumi analüüsimise aruteludes. Suuline eksam on neile üliõpilastele, kes kursuse jooksul ei sooritanud hindelisi teste, ei osalenud juhtumi analüüsides ning ei jõudnud loengutesse. Suulisele eksamile saavad tulla ka need üliõpilased, kes ei ole rahul hindeliste testide tulemustega.

Kursuse lõplik hinne kujuneb 3 komponendist
  • Hindelised testid 4 tk 60 %
  • Juhtumi analüüs (10 tk) * 20 %
  • Õppetöö protsessis osalemine 20 %
* 5 juhtumi analüüsi koostamine toimub veebi keskkonnas, 5 juhtumi analüüs toimub auditooriumis.

Hindelised testid

Hindelised testid koosnevad valikvastustega küsimustest. Hindeline test on EELDUSEKS arvestuse tegemisele ja kõikide teemade hindeliste testide keskmine tulemus annab 60% eksami hindest, seega tuleb suhtuda nendesse tõsiselt. Hindeline test sulgub iga mooduli viimasel päeval kell 23.55. (Hindelise testi võib sooritada varem, ei pea tegema viimasel päeval). Iga testi maksimum tulemus on 10 punkti. (Nt Hindelisi teste on 4, igaüks annab 10 punkti, max 40 punkti. 40punkti = 60% )
Enesetestide tegemine ei ole kohustuslik, kuid nende sooritamine aitab valmistuda hindeliseks testiks.

Juhtumi analüüsid

Juhtumi analüüsid toimuvad kõik rühmatöödena (kuni 3 liiget), eeldab teoreetiliste teadmiste kasutamist praktiliste probleemide lahendamisel, mis aitab seostada/kinnistada eelnevalt omandatud teoreetilisi teadmisi. Auditooriumis lahendatavad juhtumid, mida loengutes analüüsiatakse lisab õppejõud jooksvalt loengu ajakavasse. Kursuse lõpus koostavad üliõpilased ise rühmatööna ehituslase juhtumi, mida hiljem auditooriumis lahendatakse.
Juhtumi analüüsimiseks eraldab õppejõud auditooriumis rühmasiseseks aruteluks 15 minutit, seejärel kõik rühmad esitavad oma seisukohad auditooriumi ees teistele üliõpilastele. Tekib arutelu. Ühe juhtumi lahendamisele kasutatakse ca 45 minutit.
Üliõpilased moodustavad iseseisvalt rühmad. (Õppejõud jälgib, kas kõik üliõpilased leiavad omale rühma, vajadusel aitab kaasa rühmaliikmete leidmisele). ">Juhtimianalüüsid hinnatakse: arvestatud (2 punkti) /mittearvestatud (0 punkti).
Juhtum (probleem) loetakse lahendatuks:
  • kui üliõpilane osaleb rühmatöös
  • rühma esitlus on tervikuna veenev, loogiliselt üles ehitatud ja sorav
  • toodud on piisavalt põhjendusi, mis on seotud antud teema teoreetiliste teadmistega
  • esitlus on korrektselt vormistatud ja >õiges foorumis avaldatud

Üliõpilased saavad oma kodutöödele õppejõu poolt regulaarselt tagasisidet. Viie tööpäeva jooksul peale tööde esitamise tähtaega. Tagasiside saadab õppejõud e-postile ning e-kursuse hinnete tabelisse lisandub vastavasse lahtrisse märge "arvestatud"
Kokku on kursusel 10 juhtumit. Eksami hindest moodustavad juhtumid 20%. (Max tulemus: 10 juhtumit = 20%, mida vähem juhtumeid on esiatatud seda väiksem on %)

Õppetöö protsessis osalemine

Õppetöö protsessis osalemine osavõtt auditoorsetest loengutest ja veebipõhistest õpitegevustest. Osalemine rühmatöödes, probleemülesannete lahendamisel ja auditooriumi ees esitamisel.
Õppetöö protsessis osalemine annab 20% eksami hindest.
Kaugõppega on auditoorseid kohtumisi 3 korda = 20%
Päevaõppel on auditoorseid kohtumisi 13 korda = 20%
Kui hinne jääb kahe hinde vahele, siis vaatab õppejõud e-kursuse statistikat sh enesetestide sooritamist.


Tagasiside esitatud kodutöödele

Kursuse jooksul saavad KEI52 üliõpilased oma tegevuse tulemusi jälgida e-kursuse rubriigist 'Hinded'. Tagasiside Juhtumianalüüsidele saadab õppejõud osalejate e-postile. Kaugõppe üliõpilaste juhtumi analüüside esitamist (arvestatud/mittearvestatud) on võimalik jälgida e-kursuse Hinnete alt. Päevaõppe üliõpilased ja KEI 51 saavad jooksvalt tagasisidet auditoorsetel kohtumistel.
Kokkuleppel rühmaga on hinded nähtavad ka e-kursusel.
Lõplikud hinded sisestab õppejõud peale kursuse lõppemist TTK ÕIS-i.