6. Avatud süsteemi mudel

6.1. Süsteemi koolkond

Küberneetikute rajatud süsteemi koolkond leiab, et süsteemse mõtlemisega on võimalik arvesse võtta kõigi teiste koolkondade seisukohti.

SÜSTEEMI KOOLKOND
 • Organisatsioon on süsteem, mis saab sisendid keskkonnast ja annab väljundi keskkonda
 • Süsteemi iseloomustavad entroopia, sünergia ja allsüsteemide olemasolu
 • Entroopia – info määramatuse hulk, juht peab seda vähendama
 • Sünergia – tervik on tegelikult suurem kui üksikute osade summa. Kui allüksused töötavad koos, ühinenutena organisatsiooniks, suudavad nad summaarselt rohkem toota kui eraldiseisvatena
 • Allsüsteemid – üksteisest sõltuvad süsteemi osised, kui üks osis ei tööta korralikult ei saa ka teised seda teha
 • Süsteemid jagunevad avatud ja suletud süsteemideks. Suletud süsteemi talitus ei sõltu väliskeskkonnast.
 • Avatud süsteem ei saa töötada autonoomselt, kuna ei suuda toota kõike, mida vajab ja peab seetõttu suhtlema väliskeskkonnaga.

Kõik organisatsioonid on avatud süsteemid

Organisatsiooni kui süsteemi olulisemad komponendid:
 • Sisend (ressursid) – materjalid, seadmed, info
 • Töötlemisprotsessid – tehnoloogilised protsessid: tootmine ja selle korraldus, juhtimisprotsessid: personali juhtimine
 • Väljund (tulem) – toode ja teenus, kasum ja kahjum, töötajate areng ja nende rahulolu
 • Tagasiside – info tulemuste ja organisatsiooni kohta