Loeng 12. Ehituskorraldus 2

Kuna ehitised erinevad keerukuse või uudsuse poolest ja tellijal on erinevad nõudmised projekti ajastamisel, aga ka üleantava vastutuse ja riski määrade suhtes, siis on ajalooliselt välja kujunenud ka mitmed töövõtu korralduse viisid.

Tellija peab tegema nende vahel valiku, kasutades selleks vajadusel nõuniku abi.

1. Autori andmed ja kasutatud kirjandus

Käesoleva õppematerjali koostaja on Anneli Ramjalg (Alt), Tallinna Tehnikakõrgkooli
ehitusteaduskonna ehituskorralduse ja juhtimise aluste lektor.

Õppematerjali koostamisel kasutatud allikad:
  • Sutt, J. (1997). Ehituskorraldus. Tln: TTÜ kirjastus
  • Sutt, J. (2009). Ehituskorraldus. Loengukonspekt, TTÜ
  • Liias, R. Ehituskorraldus ja juhtimine. Loengukonspekt, TTK

Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsiga.