1. Autori andmed ja kasutatud kirjandus

Käesoleva õppematerjali koostaja on Anneli Ramjalg (Alt), Tallinna Tehnikakõrgkooli
ehitusteaduskonna ehituskorralduse ja juhtimise aluste lektor.

Õppematerjali koostamisel kasutatud allikad:

* Sutt, J. (1997). Ehituskorraldus. Tln: TTÜ kirjastus
* Liias, R. Ehituskorraldus ja juhtimine. Loengukonspekt, TTK
* Sutt, J. (2009). Ehituskorraldus. Loengukonspekt, TTÜ
* Oras, R. (2009). Omanikujärelevalve roll ehitusprotsessis. Tln: Ettekanne Projektijuhi päeval TTK-s

Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsiga.