Kursuse põhiinfo


Kursuse maht ja ainekood: 2 EAP,ERA080

Toimumise aeg: kevadsemester 2011

Läbiviija kontaktandmed:
Sven Sillamäe, lektor
e-mail: sven@tktk.ee


Sihtrühm:
Teeheehitust õppivad tudengid. Vajalikud eelteadmised teekatendite toimimisest, ja nende arvutamisest; erinevatest teedeehituses kasutatavatest ehitusmaterjalidest.

Kursuse eesmärgid:
Anda õppijale vajalikud teadmised geosünteetidest, oskamaks kasutada neid igapäevases tööelus. Samuti anda ülevaade erinevatest geosünteetide kasutamisega avanevatest uutest võimalustest erinevate probleemide lahendamisel.

Õpiväljundid:

Kursuse edukal läbimisel üliõpilane teab,

 • kust ja kuidas on geosünteetika saanud aluse ning mis on geosünteetide põhiülesanded;
 • geosünteetidele esitatavate nõuete seost nende funktsioonidega;
 • kuidas erinevat liiki geosünteete valmistatakse, testitakse, kasutatakse, valitakse;
 • geosünteetide arvutuspõhimõtteid;
 • kuidas neid teadmisi igapäevases töös rakendada.

Õppeaine sisu lühikirjeldus:

Geosünteetide kasutamine sai alguse eelmise sajandi keskpaigast ja nende valik ning kasutusvõimalused on tänapäeval tohutud. Geosünteedid on saanud mõningate ehitiste ja rajatiste lahutamatuteks osadeks ja tulevikus on näha nende kasutamise suurenemist. Antud õppeaines antakse ülevaade erinevatest geosünteedi liikidest – miks need on olulised, kus ja kuidas neid kasutatakse

Käsitletavad teemad:

· geosünteetika ajalugu;

· geosünteetide funktsioonid ja kasutusvaldkonnad; vajalikud omadused;

· geosünteetide valmistusmaterjalid ja nende omaduste seos kasutusvaldkondadega;

· geovõrkude liigid, tootmine, katsetamine, kasutamine, paigaldamine, omadused. Geovõrke sisaldavate konstruktsioonide arvutuspõhimõtted;

· geotekstiilide liigid, tootmine, katsetamine, kasutamine, paigaldamine, omadused. Geotekstiile sisaldavate konstruktsioonide arvutuspõhimõtted;

· geomembraanide liigid, tootmine, katsetamine, kasutamine, paigaldamine, omadused;

· savikangaste olemus, kasutamine, paigaldamine, nõuded;

· erosioonitõkkematerjalide liigid, paigaldus, valikupõhimõtted.

Loengute koosseis (vastavalt temaatikale):

1. Sissejuhatus, kus käsitletakse geosünteetide põhitõdesid, sh valmistusmaterjale ja nende omadusi; funktsioone ning nendega seonduvaid vajalikke geosünteetide omadusi;
2. Pinnase geovõrgud, kus käsitletakse nende erinevaid tüüpe ning erisusi, kasutamist, paigaldamist, arvutuspõhimõtteid ning kõikide nende juurde kuuluvat vajalikku toetavat materjali;
3. Asfaldigeovõrgud, kus käsitletakse nende vajalikkust ja kasutamist; näidatakse paigaldamist;
4.Geotekstiilid, kus käsitletakse nende erinevaid tüüpe ning erisusi, kasutamist, paigaldamist; kuidas neid valida ja kõikide nende juurde kuuluvat vajalikku toetavat materjali;
5. Geomembraanid, kus käsitletakse nende kasutamist, valmistusmaterjale, paigaldamist;
6. Muud geosünteedid, milles vaadeldakse geosünteetilisi savikangaid ning nende olemust ja kasutamist ja eriosioonitõkkematerjale.
7. Lisamaterjal, mis käsitleb geosünteetide kasutamist metsateede ehituses.

Õppeprotsessi kirjeldus:

Tegemist on 100 % e-kursusega, millest on auditoorsenea kaks kokkusaamist:
 1. esimene enne kursuse avamist, kus tutvustatakse planeeritavat tegevust ja kursusel osalejad ning õppejõud saavad üksteisega tutvuda;
 2. teine toimub pärast kogu materjali läbimist (enne hindelise arvestuse tegemist), kus käsitletakse kõiki üles jäänud küsimusi ning antakse juhiseid arvestuse sooritamiseks.

Õppeaine on jagatud erinevateks mooduliteks, millest igaühe läbimiseks on ette nähtud teatud aeg, mis on täpsustatud iga teema alguses (esitatud kuupäevaliselt); samas kohas on ka eraldi õpijuhis, millele peaks keskenduma ja mis teadmisi täpselt oleks materjali läbi töötades vaja omandada. Iga mooduli lõpus tuleb sooritada kaks testi (üks enesekontrolliks ja teine hindeline), mille alusel õppija saab kontrollida omandatud teadmisi ja mille edukal läbimisel saab siirduda uue teema juurde. Hindeline test on EELDUSEKS arvestuse tegemisele ja kõikide teemade testide koondtulemus annab 30% arvestuse hindest, seega tuleb suhtuda nendesse tõsiselt.

Lisaks kirjalikule teooriale aitab üliõpilasel omandada materjali erialased videod, pildid ja illustratsioonid.

NB! Arvestuse tegemise eelduseks on veel iseseisva töö esitamine, mis seisneb õppija enda tehtud pildi üleslaadimises foorumisse spetsiaalse teema alla, mida tuleb täpselt viie lausega selgitada (nt. mis geosünteediga on tegemist ja miks seda seal kasutatakse). Täpsemad juhised, esitamise ajad ning nõuded antakse esimeses auditoorses loengus; samuti õppejõu foorumis.

Kursuse tegevuskava

Suhtlemine:
Kõik suhtlemine toimub kursuse foorumites. Kohustuslik on jälgida õppejõu teateid käsitlevat foorumit.
Õppejõud vastab õppurite küsimustele läbi foorumi ja mailitsi: sven@tktk.ee. Vajaduse korral saab õppejõuga meilitsi leppida kokku individuaalse konsultatsiooniaja.

Mis puudutab küsimuste esitamist, siis üldised, materjaliga ja õppetööga seonduvad küsimused postitada foorumisse ning isiklikud õppejõu mailile (nt. reisi või haigestumise tõttu pole võimalik sooritada teema lõpus olevat testi või teha ettenähtud ajal arvestust).

Hindeliste testide tagasiside annab õppejõud kolme tööpäeva jooksul.

Lõpphinde moodustumine ja kursuse läbimise nõuded:
Kursus läbitakse teemade kaupa. Peale kindlat aega ning teema lõpus olevate testide sooritamist saab liikuda järgmise teema juurde. Iga teema lõpus on kaks testi, millest esimene on enesekontrolliks ning teine hindeline.

Hindelises testis peab korrektseid vastuseid peab olema vahemalt 60%. Nende testide koondhinne annab lõpphindest 30% ning kõikide testide sooritamine on ka arvestusele pääsemise eelduseks.
Kursus lõpeb arvestusega, mis sooritatakse kindlal ajal auditooriumis.

NB! Arvestuse tegemise eelduseks on veel iseseisva töö esitamine, mis seisneb õppija enda tehtud pildi üleslaadimises foorumisse spetsiaalse teema alla, mida tuleb täpselt viie lausega selgitada (mis geosünteediga on tegemist ja miks seda seal kasutatakse).

Õppekirjandus:
Esimesed kolm punkti on materjal, millega puutute otseselt erinevate teemade juures kokku ja mis on kohustuslik läbi töötada (materjali saate kätte vastava teema juures koos juhendiga, mida materjalidega teha). Ülejäänud on soovituslik ning loengutes esitatud materjal pärineb suuresti nendel allikatel.
 1. Geosünteetide kasutamise juhis, 29. 12. 2006. Maanteeamet;
 2. Sillamäe, S. 2009. Autoteede katendite tugevdamine geovõrkudega, diplomitöö.
 3. Materjalid geosünteete tootvate ja edasimüüate kodulehtedelt. Vastavad lingid ja viited kursuse erinevates materjalides vajalikes kohtades;
 4. Koerner, R. 2005. Designing with Geosynthetics, fift edition;
 5. Dixon, N. 2003. Geosynthetics: Protecting the Environment;
 6. Shukla, S.K., Yin, J. 2006. Fundamentals of Geosynthetic Engineering;
 7. De Groot. 1998. Geosynthetics, Applications, Design and Construction;
 8. Ph Delmas. 2002. Geosynthetics, Recent Develpoments. Vol. 1; 2; 3; 4.
 9. Tamm, J. 2003. Geovõrkude kasutusvõimalused teede ehituses, diplomitöö.


Tehniline tugi:
Moodle`i õpikeskkonnaga seotud probleemide korral pöördu haridustehnoloogi Egle Krulli poole egle.krull@tktk.ee

Tehnilised nõuded õppija arvutile:
 • interneti püsiühendus
 • veebilehitsejal peaksid olema lubatud hüpikaknad (Pop-Up Winows)
 • videomaterjali jälgimiseks on arvutis vajalik Adobe Flash Player ja kõlarid/kõrvaklapid.

Last modified: Saturday, 2 June 2012, 4:08 PM