Course image Elektroonika alused (MET299) - Z. Raud
Electrical Engineering

Õppeaine eesmärk on tutvustada üliõpilastele elektroonika põhialuseid. Üliõpilased saavad oma esimesed teadmised signaalidest, võimendamisest ja filtreerimisest ning elektroonika passiiv-ja aktiivkomponentidest. Põhirõhk asetatakse üldkasutatavate elektroonikaseadmete ehituse ja tööpõhimõtte tutvustamisele. Seetõttu käsitletakse põhjalikult selliseid pooljuhtseadiseid, nagu dioodid, transistorid ja türistorid. Samuti selgitatakse põhiliste lülituste (diferentsiaal-ja operatsioonivõimendid, pulsigeneraatorid,  jne) ehitust ja tööpõhimõtet. Kursus tutvustab pooljuhtseadistel põhinevate lihtsate elektroonikalülituste tunnusjooni ja talitluspõhimõtet.

Aine kuulub „Elektritehnika“ õppekavasse, kuid on kohaldatav ka teiste erialadega.

Course image MET319/TRO006 - Tööstuslikud kontrollerid ja infovõrgud (6.00 EAP)
Electrical Engineering

Aine kuulub „Elektritehnika“ õppekavasse, kuid on kohaldatav ka teiste erialadega. Kursuse eesmärk on anda ülevaade tööstuslikest infovõrkudest ja kontrollerites toimuvatest tähtsamatest protsessidest, Tööstuslike infovõrkude ja kontrollerite ehitusest, tööpõhimõtetest ja kasutusaladest, teadmised ja oskused infovõrkude komponentide ning kontrollerite valikuks, paigaldamiseks ning praktiliseks kasutamiseks.

Course image Mikrokontrollerid (MET235) - S. Saarts
Electrical Engineering

Kursuse eesmärgiks on anda praktilised teadmised mikroprotsessorite kasutamisest ning programmeerimisest. Semestri jooksul õpitakse C-keeles ning mikroprotsessorite spetsiifilist programmeerimist ning vaadeldakse ka skeemitehnikat, mille abil protsessoreid praktilistes olukordades rakendada.

Course image New Product Development and Implementation in Production / Uue toote arendus ning selle juurutamine tootmises (ABB)
Electrical Engineering

Welcome to a brand new course that was established in close cooperation between TalTech and ABB. As the course name says, you will learn about new product development and its implementation in production. This course is a great combination of theory and our own examples from daily work at ABB. We touch twelve different areas and also let you see our playground in Jüri One Campus.

Course image Programmeerimise alused (MET284) - H. Parker
Electrical Engineering
Aine üldeesmärk
Aine kuulub “Elektritehnika” õppekavasse, kuid on kohaldatav ka teiste erialadega. Kuruse esmärgiks on anda põhiteadmised algoritmimisest ja programmeerimisest ning objektorienteeritud lähenemisviisist, kasutades programmeerimiskeskkonda C.
Õpiväljundid
Pärast kursuse läbimist oskab üliõpilane: koostada ülesande lahendamise algoritmi, kirjutada algoritmile üks-ühele vastavat programmi C keeles, oskab jaotada ülesannet alamülesanneteks, oskus kasutada alamprogramme (funktsioone), tunneb arvusüsteeme ja oskab arvude teisendamist ühest süsteemist teise.