Course image Inimressursi juhtimine (KOK0903) KKO2019 - H. Kirikal
Commercial Economics

Kursuse eesmärk on kujundada teadmised kaubandusettevõtte inimressursi juhtimisest ja äristrateegiat toetavast töötajate hüvitamisest. Inimressursi juhtimise kursuse läbinud üliõpilane: • tunneb inimressursi juhtimise olemust, eesmärke ja inimressursi juhtimisega seotud põhimõisteid ning erinevaid lähenemisi inimressursi juhtimisele, sealhulgas muudatuste elluviimisel; • eristab inimressursi juhtimise mudeleid ja hindab etteantud lähteandmete alusel töötaja tööalast võimekust ja potentsiaali; • arvutab tööjõukulu, inimvara väärtust ja inimvarakordajat ning koostab inimvara väärtuse alusel inimkapitali bilansi; • seostab töö väärtuse ja töötajate hüvitamise töö- ja palgakorraldusega kaubandusettevõttes; • teeb töö- ja palgakorralduslikke valikuotsuseid inimressursi juhtimise strateegiast lähtuvalt; • arvutab keskmist töötasu selle vajadusest tulenevalt.

Course image Personali värbamine ja valik (MÄJ028) KKO2019 - H. Kirikal
Commercial Economics

Tere tulemast personali värbamise ja valiku kursusele!

Kursuse eesmärk on luua üliõpilasele võimalus personali värbamise ja valiku meetodite rakendamise oskuste kujunemiseks ning tulemuste analüüsimiseks.

Õpiväljundid:

Aine läbinud üliõpilane:

• eristab personali värbamise ja valiku meetodeid ning oskab neid rakendada;

• analüüsib tööintervjuusid (kandidaatide hindamisvestlusi) ja annab neile omapoolse hinnangu;

• kavandab grupiintervjuu, demonstreerib selle läbiviimist ja analüüsib grupiintervjuu läbiviimisel kasutatud tehnikaid ning annab neile omapoolse hinnangu.

Course image Personalijuhtimine (KOK0803) KKO31/41 - H. Kirikal
Commercial Economics

Aine eesmärk on toetada toimetulekut personalijuhtimise valdkonnas. Õpiväljundid: Aine läbinud üliõpilane: • selgitab personalijuhtimise olemust ja eesmärke ning seostab neid organisatsiooni eesmärkide ja tulemiteguritega, kasutades personalijuhtimise põhimõisteid; • eristab personalijuhtimise valdkondi; • koostab tööjõu liikumise alusel tööjõuplaani ja arvutab tööjõu voolavuse määra; • analüüsib ametijuhendi vastavust nõuetele; • rakendab personali värbamise ja valiku meetodeid, põhjendades oma valikuid.

Course image Praktika kaubandusettevõtetes - H. Kirikal, L. Maasik
Commercial Economics

Kursus võimaldab kaubandusökonoomika eriala üliõpilasel leida endale sobiv praktikakoht kaubandusettevõttes.

Course image Tarneahela juhtimine (AJ0421, MTI044) - D. Tandru
Commercial Economics
  1. Aine üldeesmärk

Kujundada teadmised ja oskused tarneahela juhtimiseks.

 Õpiväljundid

Aine läbinud üliõpilane:

  • rakendab tarneahela juhtimise ja logistikaga seotud mõisteid äriprotsesside seotuse selgitamisel ning juhtumiülesannete lahendamisel;
  • selgitab nõudluse ja pakkumise vahelisi seoseid ning tootmisvoo juhtimist;
  • kirjeldab ja analüüsib tarneahela põhiliike;
  • rakendab logistikaga seonduvaid normdokumente;
  • seostab oskuslikult korraldatud tarneahela juhtimise ettevõtte tulemuslikkusega.

 Foto allikas:

https://bit.ly/3n8Pqcq