Kodanikuühiskond ja kogukonna aktiveerimine (ST0208) - H. Kool
Social Work

Aine läbinud üliõpilane:

 

·       kasutab kodanikuühiskonda puudutavaid mõisteid õiges kontekstis ning kirjeldab nende mõistete sisu;

·       on osalenud erinevates tegevustes (praktikumides)  ja tutvunud vabatahtlikkusel põhinevate algatustega Eestis;

·       analüüsib kodanikuühiskonna kujunemist; toob võrdlevaid näiteid;

·       mõistab kogukonna olemust, kogukondade aktiveerimise protsessi, sealhulgas teavitus- ja ennetustööd kogukondades,  vabatahtliku tegevuse mõju ühiskondlikele protsessidele tänapäeva ühiskonnas;

·       on kursis olulisemate võimaluste ning probleemidega kolmandas sektoris, mõistab nende tekkepõhjusi, arenguid ja leevendamise võimalusi;

·       selgitab ülevaatlikult  mõisteid sotsiaalne kaasatus, sotsiaalne tõrjutus, sotsiaalne kihistumine, sotsiaalne innovatsioon, kogukonnapõhisus;

Lastekaitse (MST022) - T. Vahula
Social Work

Aine eesmärk

Anda kaasaegsed teadmised ning oskused tööks laste ja peredega ning nende lähivõrgustikuga.

 

Õpiväljundid

Aine läbinud üliõpilane:

 • mõistab lapse arengut mõjutavaid tegureid ning mõju lapse ja perekonna heaolule, analüüsib olukorda, hindab lapse ja perekonna abistamise võimalusi;
 • orienteerub laste sotsiaalkaitse korralduses, kasutab sotsiaalkaitse võimalusi laste ja perede ning noorte sotsiaalsete probleemide ennetamiseks, ühiskonda kaasatuse suurendamiseks ja eriolukordade lahendamiseks;
 • orienteerub lastekaitse õiguslikes alustes, tugineb lastega perede nõustamisel, abistamisel ning laste huvide eest seismisel seadustele ja muudele õigusaktidele;
 • märkab laste ja perekonna probleeme riigi, kohaliku omavalitsuse, perekonna ja lapse tasandil, leiab lahendusi lapse vajadustest lähtudes.
Majanduse ja ettevõtluse alused - E. Vahtramäe, D. Tandru
Social Work

Aine üldeesmärk

Anda teadmised majanduse, maksunduse, ettevõtluse terminoloogiast, ettevõtlustingimustest ja –vormidest ning maksunduse ja ettevõtte rahanduse põhimõtetest.

 

Õpiväljundid

Aine läbinud üliõpilane:

 • analüüsib majanduse- ja ettevõtluse olukorda, –keskkonda ning ettevõtte rahanduse põhimõtteid;
 • selgitab majanduse, maksunduse, ettevõtte rahanduse ja ettevõtluse terminoloogiat;
 • võrdleb ettevõtluse vorme ning nende valiku põhimõtteid, ettevõtlusriske, k.a ettevõtte maksustamise ja rahanduse seisukohalt;
 • lahendab ettevõtluse, maksunduse ja ettevõtte rahanduse ülesandeid;
 • selgitab kapitali olemust ja kaasamise tähtsust majandusressursside ning ettevõtte juhtimise seisukohast;
 • arvutab maksusid ja analüüsib ettevõtte peamisi finantsaruandeid.
Peresotsiaaltöö ja kriisisekkumine (MST025) - A. Leuska
Social Work

Tere tulemast peresotsiaaltöö ja kriisisekkumise kursusele!

Aine eesmärk on anda teadmised süsteemsest lähenemisest probleemsetele perekondadele, integreerides need praktiliste tegevustega, et pakkuda sotsiaalset tuge ja käitumismalle kriisiolukordades.

Praktika laste ja peredega (MST024) - H. Kool
Social Work

Praktika laste ja peredega moodle kursus on loodud koondamaks praktikaga seotud olulist informatsiooni.

Praktika on üliõpilase iseseisev tegevus. Auditoorse töö osa on minimaalne - sissejuhatus praktikasse (4ak tundi) ja praktika kaitsmine (4 ak tundi).

Rahvastik ja keskkond (MST007) - T. Vahula
Social Work

Rahvastiku ja keskkonna aine  üldeesmärgiks on anda ülevaatlikud teadmised sotsioloogiast, demograafiast ja keskkonnasotsioloogia põhimõistetest ja teooriatest. Antud Moodle kursus keskendub sotsioloogiale ja rahvastiku teemadele.

Sissejuhatus sotsiaaltöösse (MST014) Sotsiaaltöö alused väärtused ja eetika - H. Kool
Social Work

Aine eesmärk

Kujundada arusaam sotsiaaltöö valdkonnast ja selle toimimise alustest, samuti kõrgkoolis õppimisest, et luua eeldused toimetulekuks õpi- ja töökeskkonnas.

 

Õpiväljundid

Aine läbinud üliõpilane:

 • omab ülevaadet sotsiaaltöö erialast, sotsiaalvaldkonna töötajate tööst ning õppekava sisust;
 • leiab õpingute läbimiseks vajalikku informatsiooni õpikeskkonnas;
 • analüüsib sotsiaaltöö kui professiooni filosoofilisi lähtekohti ja tähendust;
 • on saanud ülevaate külastatud sotsiaalvaldkonna asutustest ning seostab seda sotsiaaltööga;
 • hindab kogetut teoreetiliste õpingute taustal ja põhjendab oma seisukohti.
Sotsiaaltöö teooriad ja meetodid (MST016) - A. Mitendorf
Social Work

Kursus annab ülevaate peamistest sotsiaaltöö meetoditest ja teooriatest. Kursuse käigus saab tudeng ülevaate sotsiaaltöö peamistest klassikalistest teooriatest nagu psühhodünaamiline, kognitiivkäitumuslik, humanistlik-eksistentsiaalne ja meetoditest, sh töö kliendiga, perega, grupiga ja kogukonnaga. Kursuse jooksul käsitletakse sotsiaaltöö meetodeid ja teooriaid lähtudes mikro-, meso- ja makrotasandi sotsiaaltööst.