Course image Ärieetika (AJ0115) KÄJ22 - D. Tandru
Business Administration

Aine eesmärk

Aidata leida (kompromiss-)lahendusi tekkinud eetilistele konfliktidele või ära hoida võimalikke konfliktsituatsioone.

 

Õpiväljundid

Aine läbinud üliõpilane:

 • teadvustab eetilist ja ebaeetilist situatsiooni, oskab viimasele tähelepanu pöörata ning analüüsida ja lahendusi pakkuda.
Course image Inimressursi juhtimine (MÄJ030) KÄJ2020 - H. Kirikal
Business Administration

Tere tulemast inimressursi juhtimise kursusele!

Kursuse läbimisel on üliõpilasel teadmised inimressursist ja selle strateegilisest juhtimisest ning oskused inimressursi hindamiseks.

Course image Innovatsioon (MÄJ055) KÄJ2020 - V. Transtok
Business Administration

Innovatsiooni kursus annab teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud innovatsiooni mõistmiseks ja juhtimiseks operatiiv- ja strateegilisel tasandil, aitab üliõpilasel mõista, analüüsida ja arendada innovatsiooniprotsesse ja innovatsiooni juhtimist ettevõttes.

Course image Investeeringute analüüs (MÄJ023) KÄJ - A. Laaspere
Business Administration

Kursuse eesmärk on luua võimalused kompaktselt rakendada finants- ja investeeringute kavandamise oskusi, mis on aluseks finantsplaneerimisel.

Course image Juhtimine (MÄJ002) KÄJ2022 - V. Transtok
Business Administration

Juhtimise kursus annab ülevaate peamistest juhtimisteooriatest ning oskuse erinevaid probleemolukordi strateegiliselt ja loovalt lahendada.

Course image Juhtimine. (MÄJ002) Personalijuhtimine KÄJ2022 - H. Kirikal
Business Administration

Tere tulemast personalijuhtimise kursusele!

Kursuse läbinud üliõpilasel on teadmised personalijuhtimise olemusest, eesmärgist ja valdkondadest.

Õpiväljundid

Personalijuhtimise aine läbinud üliõpilane:

 • demonstreerib personalijuhtimise olemust, eesmärke ja personalijuhtimisega seotud põhimõisteid;
 • eristab personalijuhtimise valdkondi;
 • koostab tööjõu liikumise alusel tööjõuplaani ja arvutab tööjõu voolavuse määra;
 • sõnastab ametijuhendi koostisosi;
 • rakendab personali värbamise ja valiku meetodeid.

 

Course image Karjääriplaneerimine (MST004) - T. Vahula
Business Administration

Aine eesmärgiks on anda üliõpilasele teadmised teadlikuks karjääri planeerimiseks ning oskused efektiivsemate valikute tegemiseks ja tööturul orienteerumiseks.

Course image Maksundus (MÄJ020) - K. Kallaste
Business Administration

I osa-  Füüsilise isiku tulu maksustamine ja FIE maksustamine. Juriidiline isik ja tulumaks. Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamine.

Sotsiaalmaks. Töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse.

II osa- Käibemaks. Spetsiaalsed tarbimismaksud.

Omandimaksud. Eesti maksusüsteem ja maksukorralduse seadus.

Korraldus. Eriolukorras toimuvad loengud webinarina tunniplaanis ettenähtud ajal. Moodle keskkonnas on vastava kuupäevaga link.

Course image Personali tasustamine ja töö korraldamine (MÄJ059) KÄJ2021 - H. Kirikal
Business Administration

Personali tasustamise ja töö korraldamise aine eesmärk on:

Luua võimalused äriettevõtte töökorralduse ja -tasustamise põhimõtete rakendamise oskuste kujunemiseks.

Aine läbinud üliõpilane:

 • rakendab töökoha hindamise, töötasustamise ja -korralduse põhimõtteid ning meetodeid töötasustamise ja töökorralduse põhimõisteid ja seoseid kasutades;
 • hindab töökohti rakendades olukorrale sobivaid töökoha hindamise võtteid ja seostab töö väärtuse palgaga;
 • mõistab tööaja arvestuse põhiprintsiipe ja õigusaktidest tööajaarvestusele esitatavaid nõudeid;
 • analüüsib ettevõtte töökorraldust ja palgakorralduslikke võtteid sh väärtuspakkumist ning teeb nende põhjal ettepanekuid ettevõtte paremaks toimimiseks;
 • rakendab õigusaktidest tulenevaid nõudeid erinevates situatsioonides vajalike tasude, hüvitiste ja kaasneva maksukohustuse arvutamisel.
Course image Personali värbamine ja valik (MÄJ028) KÄJ2021 - H. Kirikal
Business Administration

Eesmärk on luua võimalused personali värbamise ja valiku meetodite rakendamise oskuste kujunemiseks ning tulemuste analüüsimiseks.

Õpiväljundid

Aine läbinud üliõpilane:

• eristab personali värbamise ja valiku meetodeid ning oskab neid rakendada;

• analüüsib tööintervjuusid (kandidaatide hindamisvestlusi) ja annab neile omapoolse hinnangu;

• kavandab grupiintervjuu, demonstreerib selle läbiviimist ja analüüsib grupiintervjuu läbiviimisel kasutatud tehnikaid ning annab neile omapoolse hinnangu.

Head õppimist soovides, Heve Kirikal

Course image Raha, finantsinstitutsioonid ja turud (MÄJ021) - D. Tandru
Business Administration

Aine eesmärk

Anda ülevaade rahast, finantsinstitutsioonidest ja - turgudest sobiva finantsteenuse valimiseks.

Aine läbinud üliõpilane:

 • teab finantsinstitutsioonide funktsioone;
 • omab ülevaadet rahvusvaheliste arvelduste põhimõtetest;
 • rakendab süvateadmisi finantsvahenduse teenustest;
 • mõistab kindlustuse funktsioone ja liike.