Ärieetika (AJ0115) KÄJ22 - D. Tandru
Business Administration

Aine eesmärk

Aidata leida (kompromiss-)lahendusi tekkinud eetilistele konfliktidele või ära hoida võimalikke konfliktsituatsioone.

 

Õpiväljundid

Aine läbinud üliõpilane:

 • teadvustab eetilist ja ebaeetilist situatsiooni, oskab viimasele tähelepanu pöörata ning analüüsida ja lahendusi pakkuda.
Innovatsioon (MÄJ055) KÄJ2020 - V. Transtok
Business Administration

Innovatsiooni kursus annab teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud innovatsiooni mõistmiseks ja juhtimiseks operatiiv- ja strateegilisel tasandil, aitab üliõpilasel mõista, analüüsida ja arendada innovatsiooniprotsesse ja innovatsiooni juhtimist ettevõttes.

Juhtimine (MÄJ002) KÄJ2022 - V. Transtok
Business Administration

Juhtimise kursus annab ülevaate peamistest juhtimisteooriatest ning oskuse erinevaid probleemolukordi strateegiliselt ja loovalt lahendada.

Juhtimine. (MÄJ002) Personalijuhtimine KÄJ2022 - H. Kirikal
Business Administration

Tere tulemast personalijuhtimise kursusele!

Kursuse läbinud üliõpilasel on teadmised personalijuhtimise olemusest, eesmärgist ja valdkondadest.

Õpiväljundid

Personalijuhtimise aine läbinud üliõpilane:

 • demonstreerib personalijuhtimise olemust, eesmärke ja personalijuhtimisega seotud põhimõisteid;
 • eristab personalijuhtimise valdkondi;
 • koostab tööjõu liikumise alusel tööjõuplaani ja arvutab tööjõu voolavuse määra;
 • sõnastab ametijuhendi koostisosi;
 • rakendab personali värbamise ja valiku meetodeid.

 

Maksundus (MÄJ020) - K. Kallaste
Business Administration

I osa-  Füüsilise isiku tulu maksustamine ja FIE maksustamine. Juriidiline isik ja tulumaks. Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamine.

Sotsiaalmaks. Töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse.

II osa- Käibemaks. Spetsiaalsed tarbimismaksud.

Omandimaksud. Eesti maksusüsteem ja maksukorralduse seadus.

Korraldus. Eriolukorras toimuvad loengud webinarina tunniplaanis ettenähtud ajal. Moodle keskkonnas on vastava kuupäevaga link.

Personali koolitus ja arendamine (MÄJ029) KÄJ2021 - H. Kirikal
Business Administration

Tere tulemast koolituse ja arendamise kursusele!

Kursuse eesmärk on: kujundada personali arendamise ja koolitamise põhimõtete rakendamise ning koolitusprojekti koostamise ja läbiviimise oskust.

Õpiväljundid:

Aine läbinud üliõpilane:

• selgitab personali arendamise ja koolituse põhimõisteid ning lähtub personali arendamiseks sobiva meetodi valikul püstitatud eesmärgist;

• seostab töökohustusi nende täitmiseks vajalike pädevustega;

• rakendab koolituse ja arenduse teoreetilisi lähtekohti koolitusprojekti koostamisel ja selle esitlemisel.

Personali tasustamine ja töö korraldamine (MÄJ059) KÄJ2022 - H. Kirikal
Business Administration

Personali tasustamise ja töö korraldamise aine eesmärk on:

Luua võimalused äriettevõtte töökorralduse ja -tasustamise põhimõtete rakendamise oskuste kujunemiseks.

Aine läbinud üliõpilane:

 • rakendab töökoha hindamise, töötasustamise ja -korralduse põhimõtteid ning meetodeid töötasustamise ja töökorralduse põhimõisteid ja seoseid kasutades;
 • hindab töökohti rakendades olukorrale sobivaid töökoha hindamise võtteid ja seostab töö väärtuse palgaga;
 • mõistab tööaja arvestuse põhiprintsiipe ja õigusaktidest tööajaarvestusele esitatavaid nõudeid;
 • analüüsib ettevõtte töökorraldust ja palgakorralduslikke võtteid sh väärtuspakkumist ning teeb nende põhjal ettepanekuid ettevõtte paremaks toimimiseks;
 • rakendab õigusaktidest tulenevaid nõudeid erinevates situatsioonides vajalike tasude, hüvitiste ja kaasneva maksukohustuse arvutamisel.
Personali värbamine ja valik (MÄJ028) KÄJ2021 - H. Kirikal
Business Administration

Eesmärk on luua võimalused personali värbamise ja valiku meetodite rakendamise oskuste kujunemiseks ning tulemuste analüüsimiseks.

Õpiväljundid

Aine läbinud üliõpilane:

• eristab personali värbamise ja valiku meetodeid ning oskab neid rakendada;

• analüüsib tööintervjuusid (kandidaatide hindamisvestlusi) ja annab neile omapoolse hinnangu;

• kavandab grupiintervjuu, demonstreerib selle läbiviimist ja analüüsib grupiintervjuu läbiviimisel kasutatud tehnikaid ning annab neile omapoolse hinnangu.

Head õppimist soovides, Heve Kirikal

Raha, finantsinstitutsioonid ja turud (MÄJ021) - D. Tandru
Business Administration

Aine eesmärk

Anda ülevaade rahast, finantsinstitutsioonidest ja - turgudest sobiva finantsteenuse valimiseks.

Aine läbinud üliõpilane:

 • teab finantsinstitutsioonide funktsioone;
 • omab ülevaadet rahvusvaheliste arvelduste põhimõtetest;
 • rakendab süvateadmisi finantsvahenduse teenustest;
 • mõistab kindlustuse funktsioone ja liike.
Uurimistöö, lõputöö ärijuhtimine (MÄJ060) - V. Transtok
Business Administration

Siia saate üles laadida oma uurimistööde esitlused, samuti lõputööde eelkaitsmise ja kaitsmise slaidid