Õppeprotsessi kirjeldus

Tegemist on 90 % e-kursusega, mille raames toimub kolm auditoorset kokkusaamist:
  • Esimene auditoorne tund enne e-kursuse avamist, kus tutvustatakse kursuse korraldust, sellel planeeritavaid õpitegevusi ning kursusel osalejad ja lektor saavad üksteisega tutvuda.
  • Teine toimub kursuse keskel, tehakse vahe kokkuvõte. Vajadusel otsitakse kursuse jooksul tekkinud küsimustele lahendusi. Auditooriumis lahendatakse juhtimisalaseid probleemülesandeid.
  • Kolmas toimub pärast kogu e-kursuse läbimist, kus käsitletakse kõiki üles jäänud küsimusi.
Auditoorsete tundide toimumisajad leiad kursuse 'Ajakavast'. Auditooriumis on võimalik lahendada kursuse jooksul tegemata jäänud juhtimisalaseid probleemülesandeid. (Mitte üle kahe ülesande, sest ajaliselt ei jõua rohkem.)

Tegevus veebipõhises õpikeskkonnas.

Ülejäänud õppetöö viiakse läbi veebipõhises õpikeskkonnas. Õppijale on abiks:
  • Kursuse ajakava
  • Õpijuhis kursusele "Ehituskorraldus ja juhtimine"
  • iganädalased õpitegevusi kirjeldavad juhised kursuse avalehel.

<Õppeaine on jagatud õppenädalateks.Iga nädalasi tegevusi kirjeldab nädala õpijuhis, mis ütleb, millele peaks üliõpilane sellel nädalal keskenduma ja mis teadmisi täpselt oleks materjali läbi töötades vaja omandada. Iga nädala lõpus on enesetest, mille alusel õppija saab kontrollida omandatud teadmisi. Tudeng peab tudeng sooritama kõik neli kursusel olevat hindelist testi.

Kursuse ajakava aitab üliõpilasel saada kiiret ülevaadet, millised õpitegevusi ja millal ta tegema peab. Ajakava sisaldab kõigi, nii veebikeskkonnas kui auditooriumis, toimuvate tegevuste loetelu. Moodle`i töövahend "Kursuse läbimine" (kursuse avalehest vasakul) kubab graafiliselt sooritatud ja veel esitamata tööde suhet.

Suhtlemine kursusel

„Kursuse foorumis“ toimub nii tudengite kui ka õppejõu vaheline õppetööga seotud infovahetus üldistel teemadel. Lisaks "Kursuse foorumile" kasutab õppejõud tudengite informeerimiseks ja tagasiside andmiseks samuti e-posti.
Kogu kursust puudutavaid teateid saadab õppejõud läbi TTK ÕIS-i teadete. Vajadusel saab õppejõud ÕIS-ist saata ka personaalseid teateid. Tudeng peaks "Kursuse foorumi" postitusi lugema regulaarselt vähemalt üks kord nädala jooksul. Õppejõud vastab postitustele 3 tööpäeva jooksul. Foorum on häälestatud nii, et kõik sissekanded saadetakse edasi osalejate e-postile.

Teiste, peamiselt kodutööde esitamiseks, mõeldud foorumite puhul võib õppija soovi korral võib loobuda foorumi teadete saatmisest oma e-postile. Selleks ava foorum ning klõpsa lingil ’ Tühista liitumine selle foorumiga’. Foorumi seadete muutmine ei vabasta õppijat foorumi iganädalasest lugemise kohustusest. Kursuslased saavad üksteisele isiklikke sõnumeid saata, kasutades õpikeskkonnas selleks vahendit ’Sõnumid’. Vahend sobib eriti reaalajas kiirsõnumite vahetamiseks.