Kodutöö - ENESEANALÜÜS

Eneseanalüüsi eesmärk on analüüsida enda kui suhtleja oskusi erinevates olukordades ning tuua välja arengukohad tulevikuks. Analüüsi kirjutamisel on Sulle abiks seminarides tehtud harjutused ja konspektis olevad mõtlemisülesanded.

Eneseanalüüs annab soovitavalt vastuse järgmistele küsimustele:

  1. Mille põhjal kujundan esmamulje teistest? Millise esmamulje ma teistele jätan: kuivõrd tajutud ja tegelik esmamulje ühtivad (analüüsida seminaris tehtud harjutust: kujutlus iseendast)
  2. Milliseid suhtlemistõkkeid kõige rohkem kasutan ja kellega? Milliseid reaktsioone ja käitumisi see esile kutsub? (too näiteid)
  3. Minu kuulamisoskused: millega saan kuulates kõige paremini hakkama ja kus vajan lisapraktikat)? (too näiteid) Palu sõbral hinnata oma kuulamisoskusi 10 punkti skaalal ning vastavalt nimetatud punktiarvule tuua välja omadused, mis teevad Sinust hea kuulaja.
  4. Minatasandite kasutamine: kellega millist tasandit kipud kasutama ja miks? (too näiteid)
  5. Milline kehtestaja Sa oled ja miks on see Sulle kasulik? Kelle puhul tahaksid olla kehtestavam ning kuidas kavatsed seda saavutada (too näide)? Milliseid tulemusi märkasid enesekehtestamisel konkreetse inimese puhul 5 päeva pärast.
  6. Minu rühmatöö- ja probleemilahendusoskused: kuidas ise hindad ennast teistega koos õppijana ja töötajana ning konfliktilahendajana? Mis on Sinu meelest kõige efektiivsemad variandid ja mis seda kinnitavad. (too näiteid)
  7. Stress: minu suurimad stressiallikad. Käitumuslikud meetodid, mida oled rakendanud (või kavatsed rakendada) eksami- ja/või esinemisärevusega toimetulekuks. Mille üle oled uhke?
Soovitav maht: kuni 3 lehekülge.