Mis on akadeemiline kirjaoskus?

Kõrgkoolis õppimisel on oluline omandada akadeemilise kirjutamise oskus. See on väga vajalik ja mitmetahuline oskus, tihti viiakse selle omandamiseks läbi ka vastavaid ainekursusi. Näiteks Tartu Ülikoolis keskenduvad akadeemilise kirjutamisoskuse arendamisele sellised ainekursused nagu “Akadeemilise kirjutamise alused” (3EAP), “Eesti keele suulise ja kirjaliku väljenduse õpetus” (3EAP),  “Teadustöö alused” (3EAP) jt.

Uuri, kas sinu õppekava näeb ette mõne sarnase kursuse läbimist või pakutakse sinu kõrgkoolis mõnd sellist valikainet.

Väga tihti kasutatakse õppimisel erinevaid kirjalikke ülesandeid:

 • refereerivad (nt referaat)
 • arutlevad (nt essee, juhtumi analüüs)
 • uurimuslikud tööd (nt lõputöö).

Arutage grupis, mis teie arvates eristab erinevaid kirjalikke töid?
Võite täpsemalt uurida ka tudengi käsiraamatust „Õppimine kõrgkoolis“, kus erinevat liiki kirjatöödele on pühendatud mitmed peatükid. Näiteks peatükk 49 Uurimis- ja lõputööde kirjutamine,  peatükk 56 Referaadid.

Kirjutamine on üks mõtlemise viis, mille käigus saavutatakse õpitu sügavam mõistmine, saadakse kogemus erialaste terminite kasutamiseks jne.

Akadeemilise kirjutamise eesmärgiks on luua teadustekst.

Akadeemiline kirjutamine erineb igapäevasest kirjutamisest järgmiste tunnuste poolest:

 • sõnastuse formaalsus
 • sisulise info suur osakaal
 • erialakeele (teoreetilised, abstraktsed, tehnilised mõisted) suur osakaal
 • isiklikke seisukohtade ja hinnangute puudumine või argumenteeritud esitamine
 • argumenteerimine varasemate uurimistulemuste või teiste autorite teadustekstidega
 • teistele autoritele viitamine
 • uute ja terviklike teadmiste loomise püüdlus

 Akadeemilisel kirjutamisel peab oskama:

 • otsida asjakohaseid allikaid veebipõhistest andmebaasidest ja raamatukogudest
 • eristada olulist ebaolulisest
 • seostada erinevatest allikatest leitud infot
 • mõista refereeringute tähendust
 • koondada mõtteid lõikudesse
 • määratleda olulisi tsitaate

 

Uuri välja, milliseid on Sinu teaduskonnas nõuded üliõpilaste kirjalikele töödele?

Töö koostamise ja vormistamise reeglite all kirjeldatakse nõudeid töö ülesehitusele, vormistusele, viitamisele, viidatud allikate loetelu koostamisele jms.

 

 
Kirjaliku töö koostamisel läbitakse järgmised etapid:

1. teema valik

 

2. teabe kogumine

 

3. ideede korrastamine ja mustandi koostamine

 

4. töö koostamine ja vormistamine

 

5. töö esitamine