Kuidas tulla toime hindamistega?

Millised on enamkasutatavad hindamismeetodid?

 1. struktureeritud kirjalik eksam
 2. abimaterjalidega eksam
 3. suuline eksam
 4. essee
 5. esitlus
 6. stendiettekanne
 7. juhtumi analüüs ja probleemi lahendamine
 8. praktika
 9. raport
 10. projekt
 11. uurimistöö
 12. õpimapp
 13. enesehindamine ja kaaslaste hindamine
Milliste hindamismeetoditega oled seni kokku puutunud?


Õppejõud annavad aine alguses teada, milliste meetoditega õpiväljundite omandamist hinnatakse ja millistele kriteeriumitele peavad need hinnatavad tööd vastama. Õpiväljundite hindamine võib toimuda kahel viisil:

 • mitteeristavalt, kui otsustatakse, kas need on saavutatud või mitte.
 • eristavalt, mille puhul otsustakse, mis hinde vääriliselt on õpiväljundid omandatud.

Hindekriteeriumid on väga hea abimaterjal hindamiseks valmistumisel. Nendest leiad sisulisi ja vormilisi vihjeid selle kohta, mida mingis töös Sinult oodatakse. Näiteks võivad õpimapi hindamiskriteeriumid täpsustada, et õpiväljundis peaks sisalduma ka eneseanalüüs õpimapi koostamise käigus toimunud õppimise kohta. Sel juhul ei ole piisav, kui kirjeldad, mida tegid, vaid oluline on, et analüüsid, mida mingi töö tegemisel uut märkasid ja õppisid. Püüa hindamiskriteeriume järgida võimalikult täpselt, sest nende põhjal kujuneb Su hinne ja nende abil annab õppejõud Sulle ka tagasisidet.

  Hindamisest kõrgkoolis ja erinevate hindamismeetoditega edukalt toimetulemise
                        võimalustest loe lähemalt "Tudengi käsiraamatu. Õppimine kõrgkoolis” peatükkidest 43-59.