Course image IT projektide juhtimine (MTI031) - M. Rääk
Management of Business Information Systems

Aine eesmärk: Anda teadmised ja oskused, mis loovad eelduse vastutuse võtmiseks IT valdkonna väikeprojektide planeerimisel ja haldamisel. Õpiväljundid: Aine läbinud üliõpilane: • tunneb IT projektide spetsiifikat ja oskab valida sobiva metoodika projekti planeerimiseks ja juhtimiseks; • kasutab erinevaid skoobi, ülesannete ja eelarve planeerimise tehnikaid; • oskab jälgida ja ohjata projekti piiranguid; • oskab koostada projektiplaani ja -dokumentatsiooni kasutades IKT võimalusi ning vormistab nõuetekohaselt lõpliku projekti; • järgib eetilisi ja autorikaitsealaseid nõudeid ning enesejuhtimise põhimõtteid õppekeskkonnas.

Course goal: Develop knowledge and abilities necessary for planning and managing small projects in IT.
Outcomes: Student who has successfully completed the course:
knows IT project management specifics,
is able to pick suitable project management methods,
uses different skills for planning scope, tasks and budget,
uses IT applications to document project plan,
knows how to monitor and manage project constraints,
uses self-leadership and conforms to ethics and copyright protection principles.

Course image Personalijuhtimine (MIKO341) KMI51/61 - H. Kirikal
Management of Business Information Systems

Kursuse eesmärk on anda baasteadmised personalijuhtimise olemusest, eesmärgist ja valdkondadest. Õpiväljundid Aine läbinud üliõpilane: • selgitab personalijuhtimise olemust, eesmärke ja personalijuhtimisega seotud põhimõisteid; • eristab personalijuhtimise valdkondi ja –protsesse; • koostab tööjõu liikumise alusel tööjõuplaani ja arvutab tööjõu voolavuse määra; • sõnastab ametijuhendi koostisosi; • rakendab personali värbamise ja valiku meetodeid.

Course image Projektijuhtimine III (MIK0303-2) TISK19 - D. Tandru
Management of Business Information Systems

 

Aine eesmärk

Anda teadmised ja oskused, mis loovad eelduse vastutuse võtmiseks IT valdkonna väikeprojektide planeerimisel ja haldamisel ning osalemisel riigihangetes.

 

Õpiväljundid

Aine läbinud üliõpilane:

  • eristab erialas rakendatavaid lepinguliike ja seostab neid erialaste õigussuhetega;
  • selgitab riigihangetes osalemise põhimõtteid.