Infoühiskonna aktuaalsed teemad (MTI053) - K. Rändi
Information Management and Information Systems Organization

Aines käsitletavad teemad on tihedalt seotud digitaalse andmevahetuse ja globaalse suhtlusruumiga seotud võimaluste ja probleemidega nii üksikisiku-, organisatsiooni- kui riigitasandil. Aine sisu sünnib lähtuvalt osalejate poolt valitud artiklite ja ettekannete teemadele. Ainega toetatakse ingliskeelse erialase sõnavara, kirjutamis-, argumenteerimis- ja esinemisoskuse arendamist.

Akadeemiline suhtlus inglise keeles (MMÕ003) KTI2020/1 - S. Jakobson
Information Management and Information Systems Organization

See Moodle kursus sisaldab õppematerjale ja kodutööde kirjeldusi, mis on osa teie õppekavajärgsest kursusest "Akadeemiline suhtlus inglise keeles". Lisaks Moodle kursusele toimub kontaktõpe 14 tunni ulatuses.

Majandusõpetuse alused HKE176 - D. Tandru
Information Management and Information Systems Organization

Ainekursuse eesmärk on anda üliõpilastele baasteadmised majandusvaldkonna olemusest, toimise põhiprintsiipidest ning erinevate valdkondade omavahelistest seostest nii mikro- kui makrotasandil.

Aine raames antakse baasteadmised majandusvaldkonna rollist ühiskonnas ning seostest teiste valdkondadega. Käsitletakse makro- ja mikromajanduse põhiprintsiipe ning analüüsimeetodeid, samuti peamisi ettevõtte tegevuskeskkonda mõjutavaid tegureid ja nii sisemisi, kui välimisi huvigruppe.