Lugemisoskus - kuidas tõhusalt ja mõttega lugeda?

Lugemiskiiruse suurendamine

Sagedasemad lugemist takistavad asjaolud on liiga kitsas silmade haardeulatus, pidev teksti tagasivõtt, sõnade kaasahääldamine, mis vähendavad lugemise kiirust. Lugemiskiiruse  suurendamiseks proovi kolme harjutust.

Harjutus 1.

Silmade haardeulatuse suurendamiseks võib teha harjutusi Schulte tabelitega (vt näidistabel).

1

9

2

16

6

17

13

20

11

19

7

24

3

22

25

12

21

23

14

8

5

15

10

4

18

 

Selleks koostatakse mitu erinevat 20x20 suurusega tabelit, kus igas ruudus paikneb 2,5 cm kõrgusega arv 1-25ni. Arvud paiknevad tabelis läbisegi ning tabelid on erinevad.  Harjutust sooritatakse nii, et tabelit hoitakse harilikul lugemise kaugusel, pilk suunatakse tabeli keskele ja püütakse järjest leida arvud 1-25ni. Harjutusel võib pilk liikuda ainult üles-alla mööda keskmist veergu. Harjutada tuleks seni, kuni kõigi tabelis paiknevate arvude leidmise aeg jääb alla 25 sekundi. Arvude asemel võib tabelisse paigutada ka tähti, mida tuleb leida vastavalt nende järjekorrale tähestikus. Tähtede kasutamise teeb keeruliseks, et eesti keelses tähestikus on 32 tähte, mida on ruudustikule halb paigutada, mistõttu tuleb osa tähti välja jätta.

Harjutus 2.

Teksti tagasivõtul haarab silm juba loetud teksti ning see vähendab teksti mõistmist. Tagasivõttude vältimist saab harjutada juba loetud teksti kinnikatmisega. 

Harjutus 3.  

Lugemiskiirust vähendab sõnade kaasahääldamine, sest see takistab teksti tajumist koondmõtetena. Kaasahääldamist tuleks maha suruda ka sisekõnes, sest alles siis on võimalik mõista teksti koondmõtteid. Kaasahääldamisest vabanemiseks koputa lugemise ajal rütmi, mis ei langeks kokku kõne rütmiga. Selleks tuleb pliiatsiga vastu lauda rütmi koputades kasutada tervet kätt mitte ainult rannet, kuna sellisel juhul blokeerib aju kõnekeskuse. Alustada tuleks rütmi selgeks õppimisest ja seejärel püüda alles paralleelselt rütmi koputamisega lugeda. Samal ajal tuleb kuulata rütmi õigsust, mis välistab võimaluse kuulata teksti.

Teiseks võimaluseks on lugemise ajal korrutada mõnd mõttetut lauset nagu näiteks„kuu ei ole päike”, lugeda paralleelselt numbreid või kokku tekstis sisalduvate sõnade arvu. Kaasahääldamisest aitab vabaneda ka laulmine või mõne tuntud luuletuse esitamine.

 

Kiirlugemisele ülemineku 10 sammu

  1. Omanda enne lugema asumist teose või artikli sisust kiire ülevaade.
  2. Kontrolli mõnes valitud kohas silmava lugemisega teose sobivust: keele ladusust, autori asjatundlikkust, õpiku didaktilist selgust...
  3. Mõtle läbi, millised alateemad, küsimused, probleemid tunduvad sulle õppimise seisukohalt tarvilikud.
  4. Loe lugedes võimaluse korral alati pliiats käes ja märgi veerule need kohad, mis
  • väärivad tähelepanu ja meelespidamist
  • eeldavad hiljem ülelugemist ja konspekteerimist
  • tunduvad kahtlased, segased
5.  Tee laenatud raamatu sisukamatest kohtadest või kokkuvõttest koopia.
6.  Loe mõtteid, mitte lauseid või sõnu.
7.  Tee vahet faktide ja arvamuste, tõestuste ja hinnangute vahel.
8.  Lugemiskiiruse tõstmiseks avarda pilguvälja ehk silmade haardeulatust.
9. Õpi lugema ülalt alla, mitte vasakult paremale.
10. Arenda võimet mõista teksti juhtideed ainuüksi selle silmava lugemise varal.

  Allikas: Kidron, A. Kuidas ärksalt õppida?. Mondo, 2008, lk 79-82

Põhjaliku ülevaate kiirlugemisest on koostanud haridusteaduste emeriitprofessor Jaan Mikk.

Pkraktilisi soovitusi lugemiskiiruse suurendamiseks pakub Christian Grüningi raamat:

Grüning, C. Kiirlugemine. Eduka õppimise ja töötamise käsiraamat. Tea, 2011