Lugemisoskus - kuidas tõhusalt ja mõttega lugeda?

Jooniste ja skeemide kasutamine

Loetu mõtestamisele aitab kaasa, kui loetut skeemide või jooniste abil süstematiseerida. Nii ilmnevad lugeja jaoks selgemini teksti olulisemad ideed ning nende vahelised seosed.

Loe teksti ning määratle, millise teksti struktuuriga on tegemist. Teksti struktuurid on järgmised:

  • üldistav struktuur – teksti peamist ideed toetavad mitmed allideed, mida ilmestatakse näidete vms (vt allpool skeem 1-5)
  • järjestav struktuur – tekstis esitatakse üksteisele järgnevad ideed/sündmused/etapid (vt allpool skeem 6-10)
  • klassifitseeriv struktuur – tekstis esitatakse peamist ideed lahterdavad tunnused. (vt allpool skeem 11)
  • võrdlev struktuur – tekstis esitatakse ideid neid omavahel võrreldes (vt allpool skeem 12).

Lähtuvalt teksti struktuurist vali välja sobivaim skeem ning too teksti olulisemad ideed skeemile. Vastavalt vajadusele võid skeeme ka ümber kujundada.

 Üldistava struktuuriga tekst võimaldab kasutada näiteks järgmisi skeeme:

Skeem 1.

Skeem 2. Kalasaba

Teksti lugemise järel tuleb põhiidee kirjutada selgroole, detailid või kõrvalideed luudele.

 

Skeem 3. Tekstikaart.

Autor:________   Pealkiri: _______________

Igasse kasti tuuakse välja olulisemad ideed vastavast teksti osast.

Skeem 4. Ideekaart

Skeemi võib kasutada nii tekstist põhiidee ning sellega seotud allideede esiletoomiseks kui põhiideega seotud mõtteseoste esitamiseks.

Skeem 5.

 

Võimaldab tekstist välja tuua põhimõisteid ning nendega seotud alamõisteid ja informatsiooni.

Järjestava struktuuriga tekst võimaldab kasutada näiteks järgmisi skeeme:

Skeem 6.

Skeem 7.

Skeem 8.

Skeem 9.

Skeem 10.

Klassifitseeriva struktuuriga tekst võimaldab kasutada näiteks järgmist skeemi:

Skeem 11.

Võrdleva struktuuriga tekst võimaldab kasutada näiteks järgmist skeemi:

Skeem 12.