Mis on akadeemiline kirjaoskus?

Mõned soovitused kirjalike tööde koostamiseks


  • Loe teiste poolt kirjutatud teadustekste, et saaksid parema ettekujutuse akadeemilise stiili kasutamisest. Teadustekste lugedes jälgi, kuidas erinevad autorid on argumente kasutanud, kuidas allikaid kasutanud, kuidas järeldusi esitanud. Nii on lihtsam ka endal akadeemilises stiilis kirjutada.
  • Enne kirjutama asumist veendu, et oled mõistnud kirjaliku töö eesmärki. Selleks on kasulik arutada kirjaliku töö pealkirja üle kaasõppijate või õppejõuga. Paar päeva tasub lihtsalt teema üle mõtiskleda ilma midagi konkreetset kirja panemata.
  • Kui kogud materjali ning tutvud erinevate allikatega, siis refereeri terviklikke mõttearendusi ning kohe märgi juurde ka täpne kirje, kust mõttearendus on võetud. Nii on lihtsam töö nõuetele vastavalt vormistada
  • Koonda kirjutatava teemaga seonduvad materjalid ja mõtted. Mõistlik on meelde tuletada oma varasemad teadmised ning ainekursusel kuuldu, mille hulgast saad valida need alateemad, millele kirjutises keskenduda.
  • Korrasta kogutud ideed kirjutise pealkirja valguses. Kõik suurepärased mõttekäigud ei pruugi sobida antud pealkirja alla. Mõtteid aitavad korrastada erinevad skemaatilised abivahendid nagu näiteks mõistekaardid, maatriksid jms. Selles tööjärgus on mõistlik välja töötada kirjutise struktuur – millises järjekorras esitada väited ja kuidas neid argumenteerida.
  • Viimistle oma esimest versiooni tööst või mustandit. Kirjutamist alustades ei pea püüdlema kohe lõpliku ja parima sõnastuse poole. Kui kirjutad ühe korra kogu teema läbi, siis on pärast hea teha parandusi ning muuta mõtete ja lõikude järjestust. Loe kriitiliselt ning püüa asetuda lugeda rolli. Pööra tähelepanu mõttekäikude jälgitavusele, ladusale lauseehitusele, korrektsele õigekirjale jms.

Väga põhjalikud juhised akadeemilise kirjaoskuse arendamiseks leiad
                              "Tudengi käsiraamatust. Õppimine kõrgkoolis“, kus sellele teemale on pühendatud
                              järgmised peatükid:

33 Kirjalikud tööd
34 Teadusteksti vorm
35 Kirjatööde kavandamine
36 Kasutatud allikatele viitamine
37 Plagiaat ja autoriõiguse rikkumine
38 Teadusteksti stiil
39 Ingliskeelsete tekstide kirjutamine
40 Sõnavara arendamine
41 Toimetamine ja korrektuur
42 Kirjalike tööde vormistamine

Täiendavaid tehnikaid ja soovitusi akadeemilise kirjutamise oskuse tõhustamiseks leiad: Hirsjärvi, S., Remes, P., Sajavaara, P. Uuri ja kirjuta, Medicina, 2005