Course image Auto dünaamika (TAT431) - J. Luppin
Automotive engineering

Teoreetilise mehaanika ja tugevusõpetuse alused.
Autole liikumisel mõjuvad jõud. Kiirendus- ja pidurdusdünaamika. Jõu- ja võimsusbilanss. Auto ökonoomsuskarakteristikad. Auto pööramise kinemaatika ja manööverdusvõime. Piki- ja põikistabiilsus. Läbivusvõime. Sõidusujuvus, vibratsioon ja müra.
Auto sirgjoonelise liikumise dünaamika mõõtmised. Auto kõverjoonelise liikumise dünaamika mõõtmised. Ringrajasõidu parameetrite analüüs.

Course image Auto konstrueerimine + projekt MOOC (Luppin, Annask, Vennikas)
Automotive engineering

Antud MOOC-kursus käsitleb mootorsõiduki projekteerimise aluseid ja praktilist metoodikat. Kursusel on ühendatud üliõpilase individuaalne õpitee teoreetilise aluste õpetamisega läbi interaktiivsete mudelite ning videojuhiste, pakkudes ka grupitöö eesmärkide täitmiseks vajalikke vahendeid. Interaktiivseteks mudeliteks on projekteerimiseks vajalikud insenertehnilised arvutusmoodulid ja vastavad 3D mudelid.

Course image Autode tehniline ekspertiis (TAT037) - J. Luppin
Automotive engineering

Kursuse eesmärgiks on teadmiste andmine sõidukiga või selle komponendi tehnorikkega seotud kahjujuhtumi põhjuste ja liiklusõnnetuse uurimise metoodikast.

Course image Autofüüsika (TAT393) - J. Luppin
Automotive engineering

Kursuse eesmärgiks on teadmiste andmine auto liikumist määravatest füüsikalistest protsessidest ja nende hindamise võimalustest, mis on tarvilikud ohutute ja keskkonnasäästlike sõidukite projekteerimisel ning nende kasutamise korraldamisel.

Course image Autotehnika LÕPUTÖÖ (TAT419) info ja seminarid - H. Vennikas
Automotive engineering

Autotehnika ja teeliikluskorralduse viimase kursuse üliõpilastele mõeldud oluline informatsioon. Ülevaade lõputöö protsessist (meelespea, ajakava, seminaride ja juhendajate info).

Course image Autotehnika sissejuhatus erialasse (TAT386) - H. Vennikas
Automotive engineering

Õppeaine on õppekavas kohustuslikuna autotehnika-eriala üliõpilastele, õpe viiakse läbi esimese kursuse sügissemestril. Tallinna Tehnikakõrgkool struktuur ja töökorraldus. Transporditeaduskonna töökorraldus ja asjaajamise kord. Õppetöögraafik, tunniplaan. Täiskasvanud õppija. Autonduse valdkonnad. Autoettevõtte ärimudel. Autoettevõtte klienditeeninduse standard. Insenerieetika.

Course image Inseneripraktika (TAT446) - Autotehnika 3. kursus
Automotive engineering

Inseneripraktika eesmärgiks on süvendada erialaseid teadmisi ja oskusi autonduse valdkonna esindaja (hooldusnõunik, meister, projektijuht, remondikoja töötaja) tööga seotud ülesannete lahendamiseks. Praktika aitab kujundada erialal töötamiseks vajalikke hoiakuid ja õiget suhtumist tööülesannete täitmisesse. Praktika käigus omandatakse teadmisi ettevõttesisesest töökultuurist, organisatsiooni-käitumisest, arendatakse meeskonnatööoskust ning osaletakse inseneri tasemel otsuste vastuvõtmisel.