Topic outline

 • HOOLDUSPRAKTIKA


  Maht: 3 EAP
  Koostajad: Ando Pärtel, Leena Paap
  Sihtrühm: Kinnisvara korrashoiu eriala II kursuse üliõpilased

  Õppeaine sisu lühikirjeldus: 

  Käesolev õppeaine annab praktika läbimiseks detailse ülevaate ja on õppekava kohaselt kohustuslik  osa rakenduskõrghariduses. 

  Praktika üldised eesmärgid:

  • omab ülevaadet enda eriala valdkonnast üldiselt ja teab spetsialiseerumisvõimalusi;
  • omab ülevaadet ettevõtte struktuurist ning on tutvunud ettevõtte töökorralduse ja sisekorraeeskirjadega;
  • saab ettevõttepoolselt juhendajalt juhtimisalaseid kogemusi;
  • tunneb eriala valdkonna seadusandlust: nõudeid ja norme.

 • PRAKTIKA KAVANDAMINE

  Alusta praktikat järgmiste sammudega:

  1. sea endale eesmärk, mida soovid praktikaga saavutada (millises valdkonnas tahaksid töötada, suures või väikeses ettevõttes jne);
  2. leia praktikakoht (tutvuste kaudu, TTK ehitusinstituudi Facebook lehelt või stendil olevatelt töökuulutustelt);
  3. kooskõlasta oma praktikakoht koolipoolse juhendajaga e-posti teel;
  4. sõlmi praktika- või tööleping (oleneb ettevõtte töökorraldusest).
  Kui Sul juba on töökoht ja leping olemas, siis piisab kui kooskõlastad oma praktikakoha juhendajaga.

 • PRAKTIKAL VIIBIDES

  Kui Sa oled asunud prakikale, siis:


  1. tutvu ettevõtte ja objektiga;
  2. läbi töökohas ohutusalane instruktaaž (ettevõttel on kohustus Teile seda teha);
  3. tutvu iseseisvalt "Tööinspektsiooni" poolt loodud tööohutusmaterjaliga (vali tööga seotud suunitlus ja kajasta seda ka aruandes). Link järgmises jaotises.
  4. täida ettevõtte praktikajuhendaja poolt antavaid ülesandeid;
  5. täida iga päev praktikapäevikut (praktika kestab 2 nädalat, st praktikapäevik peab olema 2 nädala töö kohta), mis peaks sisaldama tegevuste kirjeldust, kasutatud töövahendeid, töökorralduslikke küsimusi jmt.

 • PRAKTIKAARUANNE

  Praktikaaruande ülesehitus võiks olla järgnev:

  • sissejuhatus (praktika eesmärk);
  • ettevõtte tutvustus;
  • objekti kirjeldus - kirjelduses peaksid minimaalselt vastama küsimustele mida hooldatakse, kuidas , kes, kus, millal hooldab;
  • praktikapäevik, teostatud tööde detailsed selgitused, kus üliõpilane kajastab:
  - kinnisvaraobjekti tüüplepingust tulenevaid nõudeid ja kohustusi;
  - igapäevaselt teostatud tööde detailseid kirjeldusi;
  - teostatud tööde vajalikkuse analüüs;
  - teostatud tööde dokumenteerimine.
  • Ühte allpool loetletud lisadest:

                  - kinnisvaraobjekti kontrollkaarti;
                   - hooldustööde kava;
                   - korrashoiutööde kava;
                   - tööde üleandmise/ vastuvõtmise akti;

  • lisades kasutada korrashoiustandardi komplekstegevuste põhistruktuuri.
  • eneseanalüüs - kas ja mida Sa juurde õppisid, kuidas tööd edenesid, kas tekkis probleeme ning kuidas need lahendati;
  • kokkuvõte;
  • viidatud allikad;
  • lisad - ettevõttepoolse juhendaja hinnanguleht praktikandile lae fail alla ja lase ettevõttel oma tööle hinnang anda ning lisa aruandesse.

  Praktikaaruande tingimused:

  Praktikaaruanne esitatakse kevadsemestri lõpuks elektroonselt Moodle keskkonda. Õigeaegselt ja nõuetele vastava aruande esitamisel annab kõrgkoolipoolne juhendaja üliõpilasele tagasisidet, vajadusel viitab aruandes esinenud puudustele. Puuduliku aruande korral peab üliõpilane puudused likvideerima.

  Praktikaaruanne peab vastama TTK kirjalike tööde vormistamise nõuetele. • KASULIK KIRJANDUS

   

  • Kinnisvara keskkonna kujundamise põhimõtted (R.Liias, 2003)
  • Kinnisvara halduri käsiraamat, 2004, 2007
  • Kinnisvara hooldaja käsiraamat, 2008
  • Hoone hooldusraamat, 2001
  • Uus korteriomandi ja korteriühistuseadus (E. Hintpere, 2016)
  • Eesti avaliku sektori kinnisvarapoliitika kujundamise alused (J. Reiljan, 2006)
  • Kinnisvaraõpik (R. Nerman, M. Sorga, H. Kuhlbach, 2007)
  • Total Facilities Management (B. Atkin, A. Brooks)
  • Facilities Management. Dynamics of excellence, (P. Barrett, E.Finch, 2014)
  • EVS EN 15221 seeria: „Kinnisvarakeskkonna juhtimine“
  • EVS-EN 15221-1:2006 „Kinnisvara keskkonna juhtimine OSA 1: Terminid ja määratlused/ Terms and definitions“
  • EVS-EN 15221-2:2006 „Kinnisvara keskkonna juhtimine OSA 2: Kinnisvarakeskkonna juhtimise lepingute ettevalmistamine / Guidence on how to prepare Facility Management agreements“
  • EVS-EN 15221-3:2011“Kinnisvarakeskkonna juhtimise kvaliteedinõuded/ Guidence on quality in Facility management“
  • EVS-EN 15221-4:2011 „Taksonoomia, klassifikatsioon ja struktuurid kinnisvarakeskkonna juhtimises/Taxonomy, Classification and Structures in Facility Management“
  • EVS-EN 15221-5:2011 „Kinnisvarakeskkonna juhtimise protsesside koostamise juhend/Guidence on Facility management processes“
  • EVS-EN 15221-6:2011 „Pinna ja kubatuuri mõõtmine kinnisvarakeskkonna juhtimisel/ Area and Space Measurement in Facility management“
  • EVS-EN 15221-7:2011 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine. Juhised tulemuslikkuse võrdlusuuringuteks / Facility Management – Performance Benchmarking“
  • EVS EN 15341:2007 „Korrashoid. Korrashoiu võtmenäitajad“.
  • EVS EN 15331:2011 „ Ehitiste hooldusteenuste kavandamise, korraldamise ja kontrollimise kriteeriumid“
 • TAGASISIDE ANDMINE

  TAGASISIDE ANDMINE AITAB KURSUST PAREMAKS MUUTA