Структура за темами

 • PRAKTIKA HALDUS JA ARENDUSETTEVÕTTES

                                              

  Maht: 15 EAP
  Koostajad: Ando Pärtel, Leena Paap
  Sihtrühm: Kinnisvara korrashoiu eriala III kursuse üliõpilased

  Õppeaine sisu lühikirjeldus: 

  Tegemist on praktikaga, mille üliõpilane peab läbima haldus- ja arendusettevõttes. Sobilikuks ametikohaks on vastava valdkonna juhi või spetsialisti assistent. • PRAKTIKA KAVANDAMINE

  Виділено

  Üliõpilase iseseisvatöö kirjeldus:

  1. Leiab sobiva ettevõtte.
  2. Kooskõlastab selle kõrgkoolipoolse juhendajaga nädala jooksul enne praktika algust.
  3. Sõlmitakse leping kindlaksmääratud perioodiks ühe nädala jooksul.
  4. Täidab ettevõttes kehtivaid eeskirju ja ohutusnõudeid ning kajastab need aruandes.
  5. Täidab igapäevaselt praktikapäevikut ja analüüsib teostatud tööetappe.
  6. Peale lepingu lõppemist koostab nädala jooksul aruande ja esitab selle kõrgkoolipoolsele juhendajale.
  7. Aruande kaitsmine toimub õppejõuga kokkulepitud ajal.

 • PRAKTIKAL VIIBIDES

  Praktikal viibimise tegevus:

  • praktika ajalise jaotuse plaani koostamine ja selle kooskõlastamine TTK poolse juhendajaga;
  • töötervishoiu ja tööohutusalane instruktaaži läbimine;
  • ohutusalaste nõuete kinnipidamine;
  • ettevõtte kehtiva sisekorra järgimine (sh ärisaladuste hoidmine);
  • ettevõtte poolse juhendaja poolt määratud ülesannete täitmine ja praktikapäeviku pidamine.

 • PRAKTIKA ARUANDE KOOSTAMINE


  Praktikaaruande ülesehitus võiks olla järgnev:

  • sissejuhatus (praktika eesmärk);
  • ettevõtte tutvustus;
  • objekti kirjeldus - kirjelduses peaksid minimaalselt vastama küsimustele mida, kuidas , kes, kus, millal haldab;
  • praktikapäevik, teostatud tööde detailsed selgitused, kus üliõpilane kajastab:
  - kinnisvaraobjekti tüüplepingust tulenevaid nõudeid ja kohustusi;
  - igapäevaselt teostatud tööde detailseid kirjeldusi;
  - teostatud tööde vajalikkuse analüüs;
  - teostatud tööde dokumenteerimine.
  • Ühte allpool loetletud lisadest:

                   - kinnisvaraobjekti kontrollkaarti;
                   - strateegiliste tööde teostamine;
                   - taktikaliste tööde teostamine;
                   - tööde üleandmise/ vastuvõtmise akti;

  • kasutada korrashoiustandardi komplekstegevuste põhistruktuuri.
  • eneseanalüüs - kas ja mida Sa juurde õppisid, kuidas tööd edenesid, kas tekkis probleeme ning kuidas need lahendati;
  • kokkuvõte;
  • viidatud allikad;
  • lisad - ettevõttepoolse juhendaja hinnanguleht praktikandile lae fail alla ja lase ettevõttel oma tööle hinnang anda ning lisa aruandesse.

  Praktikaaruande tingimused:

  Praktikaaruanne esitatakse kevadsemestri lõpuks elektroonselt Moodle keskkonda. Õigeaegselt ja nõuetele vastava aruande esitamisel annab kõrgkoolipoolne juhendaja üliõpilasele tagasisidet, vajadusel viitab aruandes esinenud puudustele. Puuduliku aruande korral peab üliõpilane puudused likvideerima.

  Praktikaaruanne peab vastama TTK kirjalike tööde vormistamise nõuetele.
 • KASULIK KIRJANDUS

  • Kinnisvara keskkonna kujundamise põhimõtted (R.Liias, 2003)
  • Kinnisvara halduri käsiraamat, 2004, 2007
  • Kinnisvara hooldaja käsiraamat, 2008
  • Hoone hooldusraamat, 2001
  • Uus korteriomandi ja korteriühistuseadus (E. Hintpere, 2016)
  • Eesti avaliku sektori kinnisvarapoliitika kujundamise alused (J. Reiljan, 2006)
  • Kinnisvaraõpik (R. Nerman, M. Sorga, H. Kuhlbach, 2007)
  • Total Facilities Management (B. Atkin, A. Brooks)
  • Facilities Management. Dynamics of excellence, (P. Barrett, E.Finch, 2014)
  • EVS EN 15221 seeria: „Kinnisvarakeskkonna juhtimine“
  • EVS-EN 15221-1:2006 „Kinnisvara keskkonna juhtimine OSA 1: Terminid ja määratlused/ Terms and definitions“
  • EVS-EN 15221-2:2006 „Kinnisvara keskkonna juhtimine OSA 2: Kinnisvarakeskkonna juhtimise lepingute ettevalmistamine / Guidence on how to prepare Facility Management agreements“
  • EVS-EN 15221-3:2011“Kinnisvarakeskkonna juhtimise kvaliteedinõuded/ Guidence on quality in Facility management“
  • EVS-EN 15221-4:2011 „Taksonoomia, klassifikatsioon ja struktuurid kinnisvarakeskkonna juhtimises/Taxonomy, Classification and Structures in Facility Management“
  • EVS-EN 15221-5:2011 „Kinnisvarakeskkonna juhtimise protsesside koostamise juhend/Guidence on Facility management processes“
  • EVS-EN 15221-6:2011 „Pinna ja kubatuuri mõõtmine kinnisvarakeskkonna juhtimisel/ Area and Space Measurement in Facility management“
  • EVS-EN 15221-7:2011 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine. Juhised tulemuslikkuse võrdlusuuringuteks / Facility Management – Performance Benchmarking“
  • EVS EN 15341:2007 „Korrashoid. Korrashoiu võtmenäitajad“.
  • EVS EN 15331:2011 „ Ehitiste hooldusteenuste kavandamise, korraldamise ja kontrollimise kriteeriumid“
 • TAGASISIDE ANDMINE

                                 TAGASISIDE ANDMINE AITAB KURSUST PAREMAKS MUUTA