Mis toimub majanduses?

Eesti majandus on sageli muutliku arenguga. See tähendab, et nii muutused lähinaabrite majanduses (Soome, Rootsi, Läti, Venemaa) kui ka  mujal maailmas aset leidvad olulisemad sündmused ja kriisid mõjutavad paratamatult ka meie majandust. Kuna vajadus tööjõu järele tuleneb vajadusest kaupade-teenuste järele, siis sõltuvad ka muutused tööjõuturul sellest, kuidas läheb meie peamistel kaubanduspartneritel.

Nii üksikisikul, ettevõttel kui valitsusel tuleb teha valikuid ja võtta vastu otsuseid, mis on ühel või teisel moel seotud majandusega. Tehtud valikud moodustavadki suure osa majandustegevusest. Tulude teenimine ning nende jagamine tänaste vajaduste rahuldamise ja tuleviku kindlustamise vahel on teemad, millega iga inimene paratamatult tegeleb.

Kuna majandus on pidevas muutumises, siis tuleb elus hakkama saada soovival inimesel end pidevalt täiendada ja vajadusel mitu korda ametit või valdkonda vahetada. See võib olla tingitud erinevatest põhjustest, sealhulgas ka majanduslikust ja tööturu olukorrast. Seetõttu tasub uurida ja kursis olla ka sellega, mis toimub laiemas mõttes kogu ühiskonnas. Majanduse arengu seisukohast on oluline, et inimeste teadmiste ja oskuste pagas täieneks ning see vastaks ühiskonna ja turu ootustele.  Sellest tuleneb ka elukestva õppe vajadus. Seoses majanduse ja tööturu pideva muutumisega muutub ka vajadus tööjõu järele.

Sageli on raske tulevikku ette ennustada, kuid siiski võib prognoosida mõningaid trende. Teatud tegevusaladel nõudlus väheneb, teistel kasvab, töö sisu muutub. Nende muutuste etteaimamine võib aidata kiiremini ja kergemini uute oludega kohaneda. Väljavaadetega kursis olek annab Sulle kindlustunnet oma valikute ja tuleviku võimaluste planeerimisel. Tutvu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) poolt koostatud tööjõuvajaduse prognoosiga aastani 2017.

Eesti Panga kodulehelt leiab majandusprognoose ja ülevaateid (Eesti majandus > prognoos ja tööturuülevaade) ja majandusuuringuid (Eesti Panga olemus ja roll > Uuringud).

Kasulikku infot tööturu prognooside kohata leiad ka Rajaleidja kodulehelt.