Изображение курса Andme- ja tekstitöötlus - S. Künnapas
Mathematics and Sciences

Õppejõu Siiri Künnapas poolt loetava aine RKE094 Andme- ja tekstitöötlus materjalid kaugõppele sügisel 2016.

Изображение курса Andme- ja tekstitöötlus (RKE094) KÕ - A. Uukkivi
Mathematics and Sciences

Esitluste koostamise põhimõtted. Esitlustarkvara. Tekstitöötlus ja viitamine vastavalt TTK kirjalike tööde vormistamise juhendile. Tabelarvutus. Statistilise andmeanalüüsi põhimõisted ja meetodid.

Изображение курса Andme- ja tekstitöötlus (RKE094) S - A. Uukkivi
Mathematics and Sciences

Mõjuvate esitluste loomise põhimõtted ja esitluste koostamine. Dokumentide vormistamine ja viitamine vastavalt TTK kirjalike tööde vormistamise juhendile. Tabelarvutus: andmete analüüsi ja esitamise põhimõtted ja töövõtted.

 

Изображение курса Andme- ja tekstitöötlus (RKE094) S - L. Tünts
Mathematics and Sciences

Tabeltöötluse põhimõtted ja efektiivsed töövõtted. Valemite ja funktsioonide sisestamine. Adresseerimine: suhtelised, absoluut- ja sega-aadressid, nimed. Tabelite ja andmete vormindamine. Sorteerimine ja filtreerimine. Prognoosimine. Diagrammide loomine, muutmine ja vormindamine. Liigend- ja sagedustabelid.

Viitamine ja kirjalike tööde vormistamine vastavalt TTK kirjalike tööde vormistamise juhendile. Laadide vormistamine. Leheküljeseaded. Objektide lisamine, muutmine ja automaatne nummerdamine. Zotero viitehaldustarkvara.

Mõjuvate esitluste loomise põhimõtted. Esitluste loomise efektiivsed töövõtted.

Изображение курса Andme- ja tekstitöötlus KTJ2023 (kaugõpe) - M. Rebane
Mathematics and Sciences

Tabeltöötluse põhimõtted ja efektiivsed töövõtted. Valemite ja funktsioonide sisestamine. Adresseerimine: suhtelised, absoluut- ja sega-aadressid, nimed. Andmete vormindamine. Sorteerimine, filtreerimine, prognoosimine. Diagrammide loomine, redigeerimine ja vormindamine. Rist- ja sagedustabelid.

Viitamine ja tekstitöötlus vastavalt TTK kirjalike tööde vormistamise juhendile. Dokumendi läbivaatus. Objektide lisamine ja muutmine.

Esitluste loomise põhimõtted. Efektiivne esitluste loomine.

Изображение курса Andmeanalüüs - O. Dunajeva
Mathematics and Sciences

Kursus annab ülevaate andmetöötluse põhiprintsiipidest, andmeanalüüsi ja masinõppe levinumatest meetoditest, õpetab vastava tarkvara kasutamist andmete hankimiseks ning lihtsamate andmetöötluse, andmeanalüüsi ja andmete visualiseerimise ülesannete lahendamiseks. 

Изображение курса AutoCAD alused - A. Eensaar
Mathematics and Sciences

Koolituse käigus antakse teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ning oskusi tehniliste jooniste valmistamiseks, vormistamiseks ja edastamiseks programmiga AutoCAD 2D.

Изображение курса Basic Engineering Graphics
Mathematics and Sciences

The course will be designed for Bachelor level Engineering students of Construction specialities, both daily and distance learners, as well as in-service training of specialists.

The "Basic Engineering Graphics" course will consist of interactive learning material to get acquainted with BIM programs, to acquire practical skills in computer and engineering graphics, and modelling, and provide a better-fitted workforce for enterprises. The course that consists of 6 related thematic modules, includes simulations of three-dimensional objects, short video-guides, interactive exercises for students' study and practice, tests, and innovative intelligent rating system with feedback and certification.


The use of educational material of the e-course in learning various STEM subjects enables to link parametric information about the studied objects and provides a solid basis of engineering education. The online course is very efficient due to its simplicity, cost-effectiveness and form of the game. Mobile learning expands the scope of distance learning by providing access to quality content regardless of the time and place of training - so the course will reduce the need for teaching in the classroom.

Изображение курса CAD süsteemide alused - A. Eensaar
Mathematics and Sciences
AutoCAD 2D programmi joonestamise vahendite selgeks õppimine. Joonestamise ja muutmise käskude kasutamine joonise valmistamiseks. Joonisele andmete - teksti, mõõtmete, tähistuste pealekandmine, annotatsioonide uue stiili loomine, kihtide kasutamine. Joonise valmistamine, vormistamine, printimine, konverteerimine, publitseerimine.
Изображение курса CAD süsteemide alused (AutoCAD) (RKE131) - T. Hrinchuk
Mathematics and Sciences
AutoCAD 2D programmi joonestamise vahendite selgeks õppimine. Joonestamise ja muutmise käskude kasutamine joonise valmistamiseks. Joonisele andmete - teksti, mõõtmete, tähistuste pealekandmine, annotatsioonide uue stiili loomine, kihtide kasutamine. Joonise valmistamine, vormistamine, printimine, konverteerimine, publitseerimine.
Изображение курса Füüsika - A. Eensaar
Mathematics and Sciences

Kursuse eesmärgiks on tutvustada mehaanika, molekulaarfüüsika ja elektri valdkonna seaduspärasusi.

Изображение курса Füüsika ettevalmistuskursus
Mathematics and Sciences

Kursuse eesmärgiks on ettevalmistada nii gümnaasiumi kui kutseõppeasutuse lõpetajaid, kelle järjepidevus õpingutes on katkenud, õpingute jätkamiseks TTK inseneriõppes.

Изображение курса Füüsika I - A. Eensaar
Mathematics and Sciences

Kursuse eesmärgiks on mehaanika valdkonna füüsika põhiseaduste selgitamine koos rakenduste näidetega kaasaja tehnika eri valdkondade arengus.

Изображение курса Füüsika II - A. Eensaar
Mathematics and Sciences

Kursuse eesmärgiks on elektri ja molekulaarfüüsika valdkonna põhiseaduste olemuse selgitamine koos rakenduste näidetega tehnika arengus.

Изображение курса Geomeetria inseneerias (RKE127) kevad 2023 - O.Labanova, E.Safiulina
Mathematics and Sciences

Trigonomeetria baasteadmiste andmine ning parandamine. Õppija trigonomeetria olemasolevate teadmiste süstematiseerimine. Õppijate ettevalmistamine eriala probleemide lahendamiseks.  

Изображение курса Geomeetria inseneerias (RKE127) sügis 2023 - O.Labanova, E.Safiulina
Mathematics and Sciences

Trigonomeetria baasteadmiste andmine ning parandamine. Õppija trigonomeetria olemasolevate teadmiste süstematiseerimine. Õppijate ettevalmistamine eriala probleemide lahendamiseks.  

Изображение курса Inseneri- ja arvutigraafika alused (RKE119 / TK, LK) - V. Lillemets
Mathematics and Sciences

1. Joonise vormistamine. Projektsioonid

2. Aksonomeetrilised kujutised. Lihtsamad geomeetrilised kehad

3. Pinnalaotus. Kaldu lõigatud keha. Kehade lõikumine. Avaga keha

4. Kujutamisvõtted - vaated, lõiked

5.Sissejuhatus. Ülevaade Solid Edge töökeskkondadest

6. Joon ja joonte liigid, kinnised kontuurid, liitekohtade trimmimine

7. Detail avade, faaside ja ümardustega. Mõõtmed ja pinnakaredused

8. Joonestamine 3-D modelleerimise keskkonnas

9. Lõiked ja nende tähistamine

10. Detaili eskiis

11.Pöördkehad, faasid, keermed, ümardused

12. Mutri joonestamine 3-D modelleerimisega. Vaadete valik, aksonomeetria. Lõiked

13. Keermed. Keermetüübid. Keermesliited. Tükitabel

14. Koostejooniste lugemine ja detailiseerimine

15.Koostu joonis

16. Kontrolltöö=arvestus

Изображение курса Inseneri- ja arvutigraafika alused (RKE124 / TJ, KTJ, MT, KMT, ET, RE) - V. Lillemets
Mathematics and Sciences

Tutvustatakse erinevaid projektsiooniliike, lihtsamaid geomeetrilisi kehasid, nende pinnalaotusi, kehade lõikumisi ning nende kujutamist vaadete ja lõigetena. 
Tutvustatakse erinevaid kujutamisvõtteid ja nõudeid jooniste (eskiiside) valmistamiseks ning tööjooniste lugemiseks.
Õpitakse erinevat tüüpi detailide eskiiside ja tööjooniste valmistamist (keermestatud detailid, hammasrattad jne).
Tutvustatakse materjalide ja tehniliste tingimuste tööjoonistele kandmise nõudeid.
Erialaga seotud erinevate graafiliste ülesannete lahendamine, eskiiside, tööjooniste valmistamine ja lugemine.
Õpitakse kasutama programmi Solid Edge -i joonestamis- ja muutmiskäskusid ning töörežiime (2D)