Kaynağı açmak için https://www.riigiteataja.ee/akt/109062015021?leiaKehtiv üzerine tıklayın.