Натисніть на https://www.riigiteataja.ee/akt/109062015021?leiaKehtiv, щоб відкрити ресурс.